Ważne informacje

System teleinformatyczny KDR (SI KDR)

  Od 4 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2015 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje wspólnie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt „ System ulg i bonifikat...

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...

Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał  ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

Zalecane przeglądarki

Jeśli moduł eWnioski nie wyświetla się prawidłowo to sprawdź czy masz zainstalowaną odpowiednią wersję przeglądarki:       Internet Explorer od wersji 11 lub wyżej, ...

Dostępne wnioski

W module eWnioski jest możliwość wypełnienia następujących wniosków: Pomoc Społeczna : PS-1 to Wniosek o przyznanie pomocy społecznej; PS-2 to...

Statystyka za rok 2013

   1 Sprawozdanie MPiPS-03  07-05-2014  2 Sprawozdanie MPiPS-05  23-09-2014 ...

Pomoc Społeczna

2014-12-19 Ogłoszenie wersji 1.04 Opisu Systemu dla obszaru Pomocy Społecznej: Opis_systemu_PS_wer_1 .04_ Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1 .04_ ...

CBB (Centralna Baza Beneficjentów)

CBB (Centralna Baza Beneficjentów) to część systemu informatycznego o nazwie Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS), który powstał w ramach realizacji projektu...

Informacja o wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Pomoc Społeczna

Informacja o aktualnych wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Pomoc Społeczna. Uprzejmie informujemy o wydanych świadectwa zgodności dla aplikacji stosowanych do...

Informacja o wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Świadczenia Rodzinne

Informacja o aktualnych wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Świadczenia Rodzinne. Uprzejmie informujemy o wydanych świadectwa zgodności dla aplikacji stosowanych do...

Informacja o wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Fundusz Alimentacyjny

Informacja o aktualnych wydanych świadectwach zgodności oprogramowania z obszaru Fundusz Alimentacyjny. Uprzejmie informujemy o wydanych świadectwa zgodności dla aplikacji stosowanych do...

Kontakt do Departamentu Informatyki

Departament Informatyki (DI) ul. Bracka 4 00-502 Warszawa Tel.: 22 661 18 00 Fax. 22 661-08-03 adres e-mail: sekretariat.di@mpips.gov.pl Adres korespondencyjny: ...

„Karta Dużej Rodziny” (RI KDR)

„Karta Dużej Rodziny” (RI KDR) jest serwisem stworzonym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do obsługi rządowego...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Centralna Aplikacja Statystyczna

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Filmy instruktażowe dotyczące systemu CAS

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej