Ważne informacje

Pytania - opowiedzi - interpretacje

Praktyczne przykłady dotyczące ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę"   Przykład 1 W styczniu 2016...

Fundusz Alimentacyjny

2015-01-19 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Fundusz Alimentacyjny Opis_systemu_FA_wer_1 .03_ Zalacznik_Nr_1_FA_Slowniki_centralne_wer_1 .03_ ...

Świadczenia Rodzinne

2015-01-12 Ogłoszenie wersji 1.03 Opisu Systemu dla obszaru Świadczenia Rodzinne Opis_systemu_SR_wer_1 .03_ Zalacznik_Nr_1_SR_Slowniki_centralne_wer_1 .03_ ...

Pomoc Społeczna

2014-12-19 Ogłoszenie wersji 1.04 Opisu Systemu dla obszaru Pomocy Społecznej: Opis_systemu_PS_wer_1 .04_ Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1 .04_ ...

Struktura korzystania z pomocy społecznej

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach wg powodów trudnej sytuacji życiowej Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z udzielonych...

Średni koszt jednego posiłku

Średni koszt jednego posiłku Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Raport...

Praca socjalna

Średnia liczba kontraktów socjalnych przypadających na jednego pracownika socjalnego Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z...

Pomoc społeczna

Praca socjalna Dożywianie Struktura korzystania z pomocy społecznej

Rodzina

Świadczenia rodzinne Fundusz Alimentacyjny Opieka nad dzieckiem do lat trzech

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu...

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu...

Żłobki i kluby dziecięce - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego

Żłobki i kluby dziecięce - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu...

Świadczenia rodzinne

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie Struktura rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie na podstawie sprawozdania...

Fundusz Alimentacyjny

Liczba dłużników alimentacyjnych Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o...

Centralna Aplikacja Statystyczna

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Filmy instruktażowe dotyczące systemu CAS

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej