Ważne informacje

Proporcjonalne obliczanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Informacje dla Partnerów

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rodzina

Do jakiej pomocy ma prawo rodzina? O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać? Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Jakie są dostępne formy opieki nad dziećmi do lat 3?...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Polityka prywatności

Regulamin EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 2. Regulamin dotyczy EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL umożliwiający jednostkom terenowym w obszarze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz turnusów rehabilitacyjnych przyjmowanie elektronicznych wniosków od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2 Definicje

Określa się następujące definicje, które są wykorzystywane w regulaminie:

 1. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej; tj. system teleinformatyczny umożliwiający instytucjom publicznym udostępnianie usług drogą elektroniczną, a obywatelom załatwianie spraw urzędowych poprzez wykorzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL – moduł Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego udostępniany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i umożliwiający jednostkom terenowym w obszarze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz turnusów rehabilitacyjnych przyjmowanie elektronicznych wniosków od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą usługobiorcą konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
 4. Konto EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL – konto Usługobiorcy utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca – wszystkie jednostki terenowe w obszarze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz turnusów rehabilitacyjnych.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL lub z Usług.
 9. Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) – dokument elektroniczny wydawany Usługobiorcy przez instytucję publiczną jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego.
 10. Urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD) – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że Usługobiorcy został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest instytucja publiczna.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL jest bezpłatne.
 4. Usługobiorca korzysta z zasobów EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, MPiPS oraz Usługodawca nie odpowiadają za szkody powstałe w związku z korzystaniem z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łącza sieci Internet lub systemu teleinformatycznego lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 6. MPiPS i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL z przyczyn niezależnych od MPiPS i Usługodawcy.
 7. MPiPS i Usługodawca dokładają wszelkich starań, aby treści EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL były aktualne, rzetelne i kompletne.
 8. MPiPS i Usługodawca zastrzegają sobie prawo decydowania o zawartości EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 9. MPiPS i Usługodawca w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności systemu teleinformatycznego, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od MPiPS i Usługodawcy mają prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL lub Usług na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych dla MPiPS, Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 10. EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 11. Z zasobów osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. MPiPS i Usługodawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.
 13. Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL w każdym czasie.
 14. W celu prawidłowego korzystania z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL niezbędne jest:
  1. Połączenie z siecią Internet;
  2. Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji 19 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 10, Opera w wersji 12 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 12 lub nowszej;
  3. Włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookie";
  4. W przypadku problemów z wyświetlaniem elementów EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL może istnieć potrzeba zainstalowania i włączenia wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2.

§ 4 Założenie konta Usługobiorcy EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

 1. MPiPS i Usługodawca udostępniają w EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz Usługi dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych.
 2. Korzystanie z szerszej funkcjonalności EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL jest możliwe pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę konta na EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL. Niektóre usługi, w szczególności składanie wniosków do Usługodawcy, są dostępne dla Usługobiorców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 3. Założenie konta osoby fizycznej dokonywane jest po podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu e-mail, gminy/dzielnicy, kodu pocztowego, poczty, miejscowości, oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. numer telefonu)
 4. Założenie konta, o którym mowa w ust 3 wymaga dokonania weryfikacji (zaufania) konta.
 5. Zaufanie konta w przypadku osób fizycznych wymaga użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
 6. Zaufanie konta założonego przez osobę fizyczną może odbyć się również z użyciem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku, gdy informacje, które zostaną dostarczone z ePUAP potwierdzą tożsamość Użytkownika oraz fakt, że jego profil jest zaufany, konto tego Usługobiorcy zostanie zaufane na EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 7. EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL umożliwia również zakładanie kont dla osób fizycznych wskazanych do działania w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W tym przypadku zaufanie konta realizowane jest w sposób analogiczny do określonego w ust. 5 – 7.
 8. Administratorem danych kont Usługobiorców jest MPiPS i Usługodawca.
 9. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do danych własnego konta, ich poprawiania, aktualizacji oraz dezaktywacji.
 10. Administratorem danych zwartych w wypełnionych w ramach Usług w wnioskach i dołączonych załącznikach jest Usługodawca.

§ 5 Zawieszenie/ usunięcie konta Usługobiorcy

 1. MPiPS zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody MPiPS.
 3. MPiPS może dezaktywować konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. MPiPS jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź dezaktywacji konta Usługobiorcy na adres e-mail określony w danych konta.

§ 6 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.
 2. MPiPS i Usługodawca gwarantują, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.
 3. MPiPS i Usługodawca gwarantują niezaprzeczalność wystawianych w ramach EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL Urzędowych Poświadczeń Przedłożenia (UPP),
 4. MPiPS i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 5. MPiPS i Usługodawca zobowiązują się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 6. MPiPS i Usługodawca zobowiązani są do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL oraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Obowiązki Usługodawcy w zakresie załatwiania spraw przewidziane przepisami prawa pozostają niezmienione (takie same) w przypadku załatwienia sprawy drogą elektroniczną za pośrednictwem EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.

§ 7 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą założenia konta, o którym mowa w § 4.
 2. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę kilku kont na EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 4. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. MPiPS i Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną w MPiPS i u Usługodawcy polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. MPiPS i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie na adres Usługodawcy albo formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej oraz określenie przedmiotu i okoliczności uzasadniających jej wniesienie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 5. Od decyzji o odmowie ponownej rejestracji Usługobiorcy bądź zawieszeniu konta Usługobiorcy przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres MPiPS. Odwołania rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, MPiPS może przedłużyć termin rozpatrzenia odwołania o dodatkowy czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca odwołanie zostanie poinformowana.

§ 10 Rezygnacja korzystania z usług

 1. Odwołanie zgód, o których mowa w § 4 ust. 12, jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usług.
 2. Rezygnacja korzystania z Usług spowoduje dezaktywację konta oraz zablokowanie Usługobiorcy dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w ramach EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL, chyba że:
  1. Przepisy prawa stanową inaczej
  2. Zablokowanie dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL nie jest możliwe z uwagi na charakter Usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2013 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 3. MPiPS i Usługodawca zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.
 5. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu Usługobiorców do EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

MPiPS stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług przez Usługobiorców.

Informacja dotyczy zagrożeń, które MPiPS identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez MPiPS systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe).
 2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji.
 3. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

MPiPS stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki "cookie". Pliki "cookie" umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców. MPiPS gromadzi informacje z plików "cookie" na własny użytek. Pliki "cookie" nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik "cookie" stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach "cookie" mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików "cookie" jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookie" lub sygnalizowania, że plik "cookie" został przesłany.

Dodatkowe informacje dotyczące polityki pików "cookie":

 1. Czym są pliki "cookie"?
  Plik "cookie" jest niewielkim plikiem tekstowym, wysyłanym przez serwer WWW i zapisywanym na urządzeniu, z jakiego korzysta użytkownik celem połączenia się z Internetem (np.: komputer, tablet, smartfon). Plik "cookie" pozwala na odczytanie informacji w nim zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył i stosowany jest np. na stronach wymagających logowania się użytkowników, monitorowania aktywności odwiedzających czy w przypadku liczników odwiedzin witryny.
 2. Zastosowanie "cookie".
  W pliku "cookie" zapisywane są rozmaite informacje o użytkowniku danej witryny internetowej jego łączności z serwerem WWW oraz historii przeglądania strony. Dzięki "cookie" serwer może automatycznie rozpoznać danego użytkownika i wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Stosując "cookie" można bardzo łatwo sprawdzić czy dana strona została już odwiedzona, a następnie na tej podstawie wykonać różnorodne operacje np. zaprojektować licznik odwiedzin niewrażliwy na przeładowanie strony (zwiększenie liczby przy odświeżeniu).
 3. Zarządzanie plikami "cookie" z poziomu przeglądarki internetowej.
  Domyślnie, przeglądarki internetowe, akceptują pliki "cookie". Użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień domyślnych przeglądarki aż do całkowitego blokowania tych plików. W przypadku chęci dokonania zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc" w menu używanej przeglądarki internetowej.

Uwaga! EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL do prawidłowego działania wymaga włączonej obsługi plików "cookie".