Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje.

   

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła.


  UWAGA!
  Prosimy pamiętać, że w tym przypadku dodatek ten nie będzie przysługiwać, jeżeli dziecko nie jest tymczasowo zameldowane w bursie, internacie (lub innym miejscu) w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, innej niż miejscowość stałego zamieszkania.

  > 69 zł miesięcznie na dziecko – w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.
   


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                    

  1. mamie albo tacie dziecka,

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
  3. opiekunowi prawnemu dziecka,

  4. osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

   

  O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S  

  Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

  Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

  > mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  > Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

  > Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).          

  > W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania,
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy to oczywiście przypadku dojazdu do szkoły ze swojego miejsca zamieszkania).

   

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).


  Poleć znajomemu