Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Jak się ubiegać o świadczenia

  >  Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.

  >  W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

  >  Jeśli osoba potrzebująca wsparcia sama nie zgłosi się z wnioskiem o pomoc, ale zachodzi konieczność udzielenia takiej pomocy, pracownik socjalny może wszcząć postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji jednak, w trakcie prowadzonego postępowania, musi on uzyskać zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy.    

  Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

  1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

  >  W sytuacjach szczególnych lub w sprawach niecierpiących zwłoki pomoc uzyskać można także w miejscu aktualnego pobytu.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

  >  w przypadku składania wniosku tradycyjną drogą nie ma ściśle  określonego przepisami druku podania o pomoc, jednakże powinno  ono zawierać pewne elementy, takie jak:

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
  • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  • nazwę i adres ośrodka pomocy społecznej, do którego skierowany jest wniosek,
  • wyjaśnienie jakiej formy pomocy się oczekuje i w jakim zakresie bądź też podanie informacji o występującym problemie,
  • podpis osoby składającej wniosek.

  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.

  2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

  >  Podstawą udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

  WAŻNE:
  Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

  >  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

  WAŻNE:
  Ponieważ w świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, pracownik socjalny zbiera informację dotyczące wszystkich tych osób, a nie tylko osoby, która wystąpiła z wnioskiem o pomoc.

  > W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną, ustalany jest plan pomocy.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
  w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

  UWAGA!
  Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.


  Poleć znajomemu