Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Kryteria przyznawania świadczeń


  > Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom 
  o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

  634 zł  – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

  514 zł w przeliczeniu na osobę – w przypadku osoby w rodzinie.
  Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2015 r.

  > Dla rolników kryterium dochodowe do uzyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej wynosi:

  288 zł z 1 ha przeliczeniowego.


  WAŻNE:
  Dochód to suma miesięcznych przychodów wszystkich członków Państwa rodziny uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu.

  Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej brany jest pod uwagę dochód osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (natomiast w przypadku utraty dochodu np. w związku z utratą pracy czy prawa do świadczenia – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
   

  Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  > Dochód w tym przypadku oznacza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszony 
  o jego koszty uzyskania, podatek należny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczone od dochodu.

  JAK OBLICZYĆ DOCHÓD
  Kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność (a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby).

  Dochód w tym przypadku określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, zawierającego informację o wysokości:

  • przychodu,
  • kosztów uzyskania przychodu,
  • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
  • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
  • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • należnego podatku,
  • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  > Dochód w tym przypadku oznacza kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu osoby prowadzącej działalność.

  Wysokość dochodu w takiej sytuacji określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


  Poleć znajomemu