Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Ośrodek wsparcia

  To miejsce, w którym pomocy w formie opieki, specjalistycznej opieki lub posiłku udziela się w trybie dziennego pobytu.

  WAŻNE:
  W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.


  R O D Z A J E   O Ś R O D K Ó W   W S P A R C I A 

  >  ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  >  dzienny dom pomocy,
  >  dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  >  schronisko i dom dla bezdomnych,
  >  klub samopomocy.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  Opieka, specjalistyczna opieka lub posiłek w ośrodku wsparcia może zostać przyznany osobom wymagającym pomocy ze względu na swój wiek, chorobę lub niepełnosprawność. 


  Dzienny dom pomocy lub klub samopomocy udzielają pomocy w formie codziennej opieki (zapewniając m. in. posiłek, rehabilitację, zajęcia integracyjne) każdej osobie potrzebującej takiego wsparcia, która nie wymaga pobytu w domu opieki społecznej.


  Z pobytu w schronisku lub domu dla bezdomnych korzystają zazwyczaj osoby bezdomne, ale pomoc w nich mogą otrzymać również ofiary przemocy oraz ofiary handlu ludźmi a także cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany.

  

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi przeznaczony jest dla mam - ofiar przemocy lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej. Przyjmowani się do niego także ojcowie z dziećmi lub inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.


  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć 

  Procedura ubiegania się o miejsce w ośrodku wsparcia jest standardowa: poprzez ośrodek pomocy społecznej, na wniosek samej osoby zainteresowanej.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

  Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia poprzedza wywiad środowiskowy.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj.

  WAŻNE:

  W przypadku konieczności nagłego przyjęcia osoby do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w/w procedura może odbyć się po jej umieszczeniu w takim ośrodku.


  O D P Ł A T N O Ś Ć

  Zasady, szczegółowe warunki przyznawania oraz zwalniania, częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia, za wyjątkiem odpłatności za usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustalane są przez radę gminy.


  Z W O L N I E N I E   Z   O P Ł A T

  Osoby wnoszące opłatę za usługi w ośrodku wsparcia można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

  • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
    

  O Ś R O D K I  W S P A R C I A  D L A  O S Ó B  Z  Z A B U R Z E N I A M I  P S Y C H I C Z N Y M I   

  Środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy to ośrodki dla osób, które ze względu na zaburzenia psychiczne wymagają wsparcia w adaptacji do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz pomocy w integracji ze społeczeństwem.

  Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Formy świadczonej pomocy:

  • treningi umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym,
  • treningi umiejętności społecznych.


  Okres korzystania:
  >  z miejsca całodobowego pobytu - jednorazowo nie dłużej niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach,
  >  maksymalny okres pobytu całodobowego osoby w roku kalendarzowym nie może przekraczać 8 miesięcy.

  Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Zakres usług świadczonych w klubach samopomocy ustala właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dany klub w uzgodnieniu z wojewodą.

  


O D P Ł A T N O Ś Ć

  Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w trybie pobytu dziennego w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi wynosi:

  >  dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe - 5 % kwoty jej dochodu, jeżeli dochód ten przekracza kwotę 1 902  zł  miesięcznie,

  >  dla osoby w rodzinie – 5% kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód ten przekracza kwotę 1 542 zł miesięcznie,

  WAŻNE:
  W przypadku gdy dochód nie przekracza w/w kwot usługi są bezpłatne.

  Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi:

  >  70 % dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu.
  Odpłatność za świadczone usługi oblicza się dzieląc 70 % pełnej kwoty dochodu przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, w którym osoba przebywała w ośrodku i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.  

  Oto przykład:
  Załóżmy, że dochód osoby, która korzystała z ośrodka wsparcia wynosi 1000 zł i że przebywała ona w ośrodku 5 dni w miesiącu czerwcu. 
Jej odpłatność za usługi świadczone w ośrodku wsparcia będzie wynosiła 116,66 zł (70 % z 1000 zł = 700 zł podzielone na 30 dni = 23,333 zł x 5 dni = 116,66 zł).



  >  odpłatność nie może być wyższa niż średnia miesięczna kwota dotacji (ustalana corocznie przez wojewodę) na jednego uczestnika, wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym osoba przebywa.

  WAŻNE:
  Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

  UWAGA!
  Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie ze świadczonych usług wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie takiego ośrodka.


  Poleć znajomemu