Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

  Pomoc na usamodzielnienie to pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających niektóre placówki

  

W formie pieniężnej świadczenie to można otrzymać na usamodzielnienie oraz na kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.
  Ponadto można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu miejsca do zamieszkania, w tym miejsca w mieszkaniu chronionym, pomoc w zdobyciu zatrudnienia oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

  >  Pomoc taka przysługuje, jeżeli osoba, na podstawie orzeczenia sądu, przebywała w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę.

  >  Z tego rodzaju pomocy skorzystać może osoba opuszczająca dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo też w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

  >  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowy ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.


  Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki.


  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty stanowiącej podstawę, która wynosi obecnie 1 722 zł. 

  >  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi:

  30% podstawy miesięcznie i przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc tę przyznaje się na czas nauki, do jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

  >  wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona jest od rodzaju placówki, w której osoba przebywała oraz ilości czasu, jaki tam spędziła (przyznawana jest osobom, które przebywały w placówce nie krócej niż 12 miesięcy) i wynosi:

  1.

  • 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • 400% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej 3 lat,
  • 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej 2 lat do 3 lat,
  • 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do 2 lat.

  2.

  • 300% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej 3 lat,
  • 200% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej 2 lat do 3 lat,
  • 100% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do 2 lat.  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 1 268 zł miesięcznie  (co stanowi 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą), 

    
  2. osobie w rodzinie, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 028 zł miesięcznie (co stanowi 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).

  WAŻNE:
  Warunkiem uzyskania tej formy pomocy pieniężnej jest zobowiązanie się osoby do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia i przy jego pomocy oraz zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.


  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć 


  Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie przez starostę właściwego do przyznania tej pomocy jest:  • przedstawienie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości, danych osoby, która będzie opiekunem usamodzielnienia oraz jej pisemnej zgody na podjęcie się tej funkcji,
  • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia (opracowanego wspólnie z opiekunem
   usamodzielnienia, przy współpracy PCPR/MOPS, właściwego do przyznania pomocy), co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobą usamodzielnianą pełnoletności,
  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
   >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.
  • zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
  • przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osob usamodzielnianej (ksero z oryginałem do wglądu),
  • przedstawienie zaświadczenia o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób, z którymi zamierza wspólnie gospodarować po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej (zaświadczenie z zakładu pracy lub decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o pobieranych alimentach, oświadczenia o stanie majątkowym),
  • przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

  Więcej informacji odnośnie ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej a w szczególności odnośnie wnioskowania oraz wywiadu środowiskowego znajdą Państwo tutaj.


  WAŻNE:
  W niektórych przypadkach pomoc pieniężna na usamodzielnienie może zostać zawieszona lub może zapaść decyzja o odmowie jej przyznania. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na ten temat  O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S  >  Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie.
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
  Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


  >  Pomoc na kontynuowanie nauki przyznawana jest okresowo do czasu ukończenia nauki, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez osobę 25 roku życia.


  W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

  Pomoc na usamodzielnienie ma charakter świadczenia jednorazowego, ale może być wypłacana w ratach, stosownie do potrzeb osoby usamodzielnianej.

  WAŻNE:
  W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.
  Natomiast w uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.


  Poleć znajomemu