Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Rodzinny dom pomocy

  Pobyt i opieka w rodzinnym domu pomocy przeznaczone są dla osób potrzebujących całodobowego wsparcia z powodu choroby lub niepełnosprawności, którego nie można zapewnić im w miejscu ich zamieszkania, jednak niewymagających jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.


  Pomoc w rodzinnym domu pomocy świadczona jest  całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób, zamieszkujących wspólnie. 

  Standardy, rodzaj i zakres usług świadczonych przez rodzinne domy pomocy społecznej a także warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad nimi, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 maja 2012 r.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  Osobie mającej problemy z  samodzielną egzystencją z powodu choroby lub niepełnosprawności i w związku z tym wymagającej całodobowej pomocy, której nie można zapewnić w miejscu jej zamieszkania.


  S K I E R O W A N I E  

  Skierowanie na pobyt stały lub okresowy do rodzinnego domu pomocy następuje na wniosek osoby lub za jej zgodą, na wiosek opiekuna prawnego.

  >  Wniosek o umieszczenie w placówce składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >  Decyzję w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie:

  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka,
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, ze wskazaniem zakresu wymaganych usług opiekuńczych,
  • dowodu otrzymywania emerytury, renty lub zasiłku stałego.
    

  O D P Ł A T N O Ś Ć  

  Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny w wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom, ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia takiego domu, zawartej między kierownikiem ośrodka pomocy społecznej a osobą prowadzącą taki dom.

  Wysokość miesięcznej odpłatności, przekazywana osobie prowadzącej rodzinny dom pomocy, jest określona w decyzji w sprawie skierowania do takiego domu.

  
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w rodzinnym domu pomocy są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osoby małoletniej jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

  Opłatę za pobyt w rodzinnym domu pomocy wnoszą:

  1. mieszkaniec domu, w wysokości nie większej niż 70 % jego dochodu (w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, również w wysokości nie większej niż 70 % tego dochodu),
    
  2. małżonek i inni bliscy krewni mieszkańca domu, zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, przy czym odpłatność lub jej brak zależy od dochodu osoby lub rodziny,
   >  w przypadku osoby samotnie gospodarującej odpłatność będzie obowiązywać, jeżeli dochód takiej osoby jest wyższy niż 1 902 zł miesięcznie (co stanowi 300 % kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,

   WAŻNE:
   kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

   >  w przypadku osoby w rodzinie odpłatność będzie obowiązywać, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 1 542 zł miesięcznie (co stanowi 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)
   WAŻNE:
   kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

  3. gmina, z której osoba została skierowana do rodzinnego domu pomocy,
   w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w rodzinnym domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.


  Z W O L N I E N I E   Z   O P Ł A T

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik ośrodka pomocy społecznej może, na pewien określony czas, w całości lub w części zwolnić osobę przebywającą w rodzinnym domu pomocy z ponoszenia odpłatności za pobyt. 


  WAŻNE:
  Z wnioskiem o takie zwolnienie może wystąpić osoba będąca pensjonariuszem rodzinnego domu pomocy lub jej opiekun prawny. W takim przypadku odpłatność odpowiadającą wysokości zwolnienia ponosi gmina.


  Poleć znajomemu