Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "Becikowe"

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 1000 zł na jedno dziecko, jednorazowo

   

  WAŻNE!

  Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane).

   

  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E          

  1. mamie lub tacie dziecka,

  2. opiekunowi prawnemu dziecka,

  3. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

  Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

  > dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie przekraczał 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę,

  > mama dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną.

   

  WAŻNE!

  W przypadku urodzenia się dziecka przed 1.01.2013 r., a także w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego przed tą datą, kryterium dochodowe nie obowiązuje.


  UWAGA!

  Należy mieć na względzie, że nawet spełniając wszystkie wymagane warunki, nie otrzymacie Państwo prawa do zapomogi, jeżeli członkowi Państwa rodziny przysługuje inne świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka za granicą.

   

  J A K    S I Ę   U B I E G A Ć        

  > Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest samoistnym świadczeniem, przyznawanym niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego czy innych świadczeń.

  > Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

  > Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

  UWAGA!

  Prosimy pamiętać, że wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

  > Formularz wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą  o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta, albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

  > Do wniosku należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w praktyce: na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu sporządzana jest kopia załączana do wniosku, co oznacza, że oryginał aktu będziecie mogli Państwo zachować dla siebie),
  2. zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (oczywiście punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały). 
   Formularz tego zaświadczenia znajduje się tutaj.
  3. pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie została pobrana już jednorazowa zapomoga z tytułu jego narodzin,
  4. zaświadczenia lub własne oświadczenia członków Państwa rodziny o dochodzie:
  • w większości przypadków będzie to wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy pamiętać, że chodzi tu o dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym ubiegają się Państwo o świadczenie),
  • jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, a także gdy miała miejsce zmiana sytuacji dochodowej w postaci uzyskania lub utraty dochodu, będą Państwo potrzebować innych dokumentów. Jakiego rodzaju, dowiedzą się Państwo tutaj.
    

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana jest jednorazowo po wydaniu decyzji o jej przyznaniu.

  UWAGA!

  W przypadku narodzin dziecka możecie się Państwo ubiegać również o:          

  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawany tylko razem z prawem do zasiłku rodzinnego.

  Szczegóły: komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić, żeby go otrzymać, znajdziecie Państwo tutaj.

  > jednorazową zapomogę wypłacaną przez gminy, ustalaną uchwałą rady gminy oraz finansowaną z jej środków.

  O szczegóły na ten temat należy dowiadywać się bezpośrednio w urzędzie gminy, właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania. Prosimy mieć jednak na względzie, że nie każda udziela tej formy pomocy swoim mieszkańcom.


  Poleć znajomemu