Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Zasiłek okresowy

  To świadczenie pieniężne przyznawane na określony czas osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, czy bezrobocia.


  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  >  w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe  maksymalna wysokość zasiłku okresowego to:
  418 zł miesięcznie

  WAŻNE:
  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 634 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby, a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

  >  w przypadku rodziny maksymalna wysokość zasiłku to:
  różnica pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 
514 zł, a miesięcznym dochodem na osobę w tej rodzinie

  WAŻNE:
  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % tej różnicy a także niższa niż 20 zł miesięcznie.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
  rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego oraz może podwyższyć kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłków okresowego i celowego.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 634 zł miesięcznie,          
    
  2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514 zł miesięcznie. 


  UWAGA!
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających w/w kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
    
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

  Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

  1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny. 

  >  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.

  2.   Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

  WAŻNE:
  Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

  >  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

  >  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
  w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj.


  W Y D A N I E   D E C Y Z J I  >
     Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
  Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


  N A   J A K I   C Z A S

  >    Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

  WAŻNE:
  W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do końca trwania okresu, na jaki został on przyznany, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. 
  W takiej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata.  W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

  Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.


  Poleć znajomemu