Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Zasiłek rodzinny

  To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.
   

  W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U

  95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,

  > 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,

  > 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

   

  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,

  2. opiekunowi prawnemu dziecka,

  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

  4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

   

  O G R A N I C Z E N I A   W I E K O W E
  Zasiłek przysługuje:

  > do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),

  > w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,

  > w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

   

  K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

  Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

  > miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

  Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

  > miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty
  764 zł w przeliczeniu na osobę.

  Więcej informacji na temat kryterium dochodowego znajdą Państwo tutaj

   

  Starając się o taką formę pomocy

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

  • zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego,
  • spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, prosimy jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko. Szczegółowe informacje o tym, kiedy jeszcze zasiłek rodzinny nie przysługuje, znajdą Państwo tutaj.

   

  J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

  >  Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.          

  > Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  > Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  > Do wniosku należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,
  2. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie Państwa rodziny:
  • w większości przypadków będzie to wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy pamiętać, że chodzi tu od dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym ten, w którym ubiegają się Państwo o świadczenie) lub oświadczenie o dochodach,
  • jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny rozliczają się np. na podstawie innych przepisów, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, będą Państwo potrzebować innych dokumentów. Jakiego rodzaju, dowiedzą się Państwo tutaj lub w urzędzie, który w Państwa gminie przyznaje świadczenia rodzinne.
  1. oraz:
  • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
  • w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,
  • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

   

  UWAGA!

  Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.

  Szczegóły odnośnie wymaganych dokumentów możecie Państwo uzyskać również w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych (np. urzędzie dzielnicy, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy) w swoim miejscu zamieszkania.

   

  WAŻNE:

  > Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

  > W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.

  Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni. 

  UWAGA!

  Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

  Prosimy mieć też na uwadze, że urząd ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

   

  O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

  > Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

  > Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

   

  W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

  > Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do niego złożyliście Państwo po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliście Państwo wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca).

  > Jeśli ubiegacie się Państwo o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy (przypomnijmy: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego) i złożycie wniosek o ustalenie prawa do niego wraz z dokumentami do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Jeśli natomiast wniosek taki złożycie Państwo pomiędzy 1 października a 30 listopada, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

   

  D O D A T K I   D O   Z A S I Ł K U   R O D Z I N N E G O

  Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie Państwo ubiegać się o następujące dodatki do tego zasiłku:

  1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka,

  2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

  3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

  4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

  5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

  6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

  7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

   

   

   

   


  Poleć znajomemu