Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Zasiłek stały

  To świadczenie pieniężne dla osób o niskich dochodach, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub w ogóle są niezdolne do pracy.


  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A


  dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wysokość zasiłku to:
  różnica pomiędzy kwotą 634 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby,

  >
  dla osoby w rodzinie:
  różnica pomiędzy kwotą 514 zł, a miesięcznym dochodem na osobę w takiej rodzinie.


  WAŻNE:
  Zasiłek nie może wynosić mniej niż 30 zł miesięcznie.
  W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe zasiłek nie może być wyższy niż 604 zł miesięcznie.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. pełnoletniej osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy niż 542 zł miesięcznie,     
        
  2. pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w jej rodzinie jest niższy niż 456 zł miesięcznie.


  WAŻNE:
  W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  W przypadku osoby w rodzinie, uwzględnia się dochód osoby uprawnionej do zasiłku, jak również dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dochód ten nie może przekroczyć kwoty 456 zł miesięcznie.

  UWAGA!
  W szczególnych przypadkach zasiłek nie będzie przysługiwać: jeżeli osoba ubiegająca się o niego ma przyznaną rentę rodzinną, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także gdy utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu zakończenia ustawowego okresu jego pobierania.
  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a więc również zasiłku stałego nie przysługuje również osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej prawo do świadczeń zostaje zawieszone, co oznacza, że za okres tymczasowego aresztowania świadczenia nie są wypłacane.


  J A K  O B L I C Z Y Ć  W Y S O K O Ś Ć  N A L E Ż N E G O  Z A S I Ł K U 
    
     
  
PRZYKŁAD 1:
  Załóżmy, że dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi 90 zł miesięcznie.
  Biorąc pod uwagę sposób ustalania zasiłku stałego jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (634 zł miesięcznie), a faktycznym dochodem takiej osoby (90 zł miesięcznie), wysokość zasiłku stałego w tym przypadku będzie wynosić 544 zł miesięcznie (634 zł – 90 zł = 544 zł).
  PRZYKŁAD 2:
  Załóżmy, że dochód rodziny dwuosobowej wynosi 390 zł miesięcznie, co stanowi 195 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
  Biorąc pod uwagę sposób ustalania wysokości zasiłku stałego jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (514 zł miesięcznie), a faktycznym dochodem na osobę w tej rodzinie (279,50 zł miesięcznie), wysokość zasiłku stałego w tym przypadku wynosić będzie 514 zł miesięcznie (514 zł -195 zł = 319 zł).  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
    
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


  Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

  1.    Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >   Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie  do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o niepełnosprawności.


  2.    Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych - w jej miejscu pobytu.

  WAŻNE:
  Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

  >  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

  >  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

  w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj.


  W Y D A N I E   D E C Y Z J I


  >  Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
  Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.

      
  N A   J A K I   C Z A S

  >  Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo w przypadku:

  • niezdolności do pracy z tytułu wieku,
  • gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

  >  Natomiast w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy zasiłek stały przyznaje się na czas określony w orzeczeniu.


  W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

  Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka  pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.


  Poleć znajomemu