Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portal Emp@tia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Emp@tia udostępnianej pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl.

Portal Emp@tia jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa,
 • 1.3.1 Informacje i jej związki,
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność,
 • 1.4.3 Kontrast (minimalny),
 • 2.1.1 Klawiatura,
 • 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana,
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp,
 • 2.4.2 Tytuł strony,
 • 2.4.4 Cel linku (z kontekstem),
 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety,
 • 3.1.1 Język strony,
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje,
 • 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość

W Portal Emp@tia można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez MRPiPS.

Data pierwszej publikacji Portalu Emp@tia to 16 grudnia 2013. Ostatnia aktualizacja Portalu Emp@tia miała miejsce 26.02.2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Portal Emp@tia prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat.di@mrpips.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Portalu Emp@tia i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.