Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Proporcjonalne obliczanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

  Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2014 r. systemy QuickStat i sFundusz zastąpione zostaną przez Centralną Aplikację Statystyczną (CAS), w której zbierane i przetwarzane będą dane z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  Utworzenie jednej aplikacji obsługującej procesy sprawozdawcze w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, ma na celu dostarczenie Państwu jednorodnego interfejsu, przy pomocy którego realizowany będzie obowiązek sprawozdawczy we wszystkich w/w obszarach, co zapewne uprości Państwa działania w tym zakresie. Pozwoli to również na ograniczenie kosztów utrzymania systemu sprawozdawczego.

  W obszarach pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Centralna Aplikacja Statystyczna działa już od 1 stycznia br., a jej obsługa zbieżna jest z wcześniejszą obsługą aplikacji SAC.  By ułatwić rozpoczęcie pracy Użytkownikom, posługującym się dotychczas systemami QuickStat i sFundusz, przygotowane zostały skrócone instrukcje opisujące procesy przekazywania sprawozdań resortowych, jednorazowych i zbiorów centralnych.  Szczegółowe informacje znajdą też Państwo w systemie pomocy  funkcjonującym w aplikacji.

  Dostęp do aplikacji możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemach QuickStat i sFundusz. W przypadku osób posiadających więcej niż jedno konto Użytkownika dla systemów CAS, QuickStat, sFundusz, możliwe jest połączenie kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, co pozwoli na posługiwanie się jednym identyfikatorem i hasłem w dostępie do aplikacji. Instrukcja opisująca proces scalenia kont w ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej znajduje się w załączonym wykazie.

  Praca w Centralnej Aplikacji Statystycznej odbywa się z użyciem przeglądarki internetowej. Aplikacja dostępna będzie pod adresem http://cas.mpips.gov.pl/ oraz standardowo poprzez zakładkę "Systemy IT" strony http://www.mpips.gov.pl/. Dostęp dla użytkowników systemów QuickStat i sFundusz zgodnie z wcześniej podaną informacją będzie możliwy od dnia 17 marca 2014 r.

  Jednocześnie informujemy, że od 17 marca 2014 r. funkcje systemu QuickStat w zakresie prowadzenia rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów realizowane będą w systemie Rejestr Żłobków. Dostęp do niego możliwy jest z wykorzystaniem loginu i hasła używanego dotychczas w systemie QuickStat.  Dostęp do aplikacji odbywał się będzie z użyciem przeglądarki internetowej. Aplikacja dostępna będzie pod adresem http://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/ oraz poprzez zakładkę "Systemy IT" strony http://www.mpips.gov.pl/


  mail.recommendation.recommend