Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert "MALUCH 2013 - edycja 2"

  Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH", zwanego dalej „Programem" - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2".

   Program MALUCH realizowany jest  w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2. edycję Programu.

   W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2" będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie) polegające na:

  - zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,

  - organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

   O dotacje mogą się ubiegać:

  - osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

  - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

   

  Z dotacji nie mogą skorzystać:

  - jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące współwłasnością jednostek samorządu terytorialnego);

  - instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013-edycja 1".

   Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.

  Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2013 r.

   Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

   Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

  - na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

  - na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

   w terminie: do dnia 12 września 2013r. 

   

  Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r. Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2".

  Pliki do pobrania

   


  mail.recommendation.recommend