Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Aktualności

  « Back

  Otwarty konkurs ofert w ramach Resortowego Programu MALUCH 2012

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT NA  FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2012"

  Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH", zwanego dalej „Programem" - konkurs „MALUCH 2012".

  1. W ramach konkursu „MALUCH 2012" będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

  2. Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 40 000 000 zł.

  3. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w Programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Środki partnerów gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są na równi z wkładem własnym gminy.

  4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2012 r., przy czym termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2013 r.

  5. Dotacje przyznawane są w dwóch turach konkursu.
  5.1. Terminy składania ofert:
  tura 1: do dnia 16 marca 2012 r.,
  tura 2: do dnia 15 czerwca 2012 r.,
  5.2. W przypadku, gdy kwota zapotrzebowania na dotację w ofertach zakwalifikowanych do postępowania konkursowego przekroczy kwotę przeznaczoną na Program w roku 2012, wybór ofert do dofinansowania nastąpi według jednolitych kryteriów w skali kraju.
  5.3. W przypadku, gdy środki przeznaczone na Program w roku 2012 zostaną wyczerpane w wyniku zakwalifikowania do dofinansowania ofert zgłoszonych w pierwszej turze, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza zamknięcie konkursu i anuluje drugą turę zgłaszania ofert.
  5.4. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Urzędu Wojewódzkiego, a także na podany adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
  1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej żłobkom: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
  2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
  - w następujących terminach:
  tura 1: do dnia 20 kwietnia 2012 r., 
  tura 2: do dnia 5 sierpnia 2012 r.

  7. Gminy zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres nie krótszy niż 5 lat od końca roku, w którym te miejsca zostały udostępnione dzieciom - w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, a w przypadku lokali dziennych opiekunów - nie krótszy niż 2 lata. W przypadku dofinansowania szkolenia opiekuna dziennego, gmina zobowiązana jest do zawarcia z nim umowy.

  8. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2012".

  9. Program MALUCH w 2012 r. skoordynowany jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, który wspierać będzie (do 85 % kosztów projektu) m.in. funkcjonowanie tych nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH, które związane są z powrotem do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także usługi świadczone przez dziennego opiekuna. Projekty podmiotów, które uzyskały wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w ramach Programu MALUCH, będą premiowane w postępowaniu konkursowym w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet I Działanie 1.5. Ponadto, wydatki poniesione ze  środków budżetowych pochodzących z programu MALUCH, a także środków własnych beneficjenta związane z tworzeniem instytucji opieki nad dziećmi, mogą stanowić wkład własny beneficjenta w konkursie w ramach Działania 1.5, o ile mieszczą się w definicji cross-financing i zostaną poniesione w okresie realizacji projektu współfinansowanego w ramach Działania 1.5 POKL. Więcej informacji, dotyczących konkursu w ramach Działania 1.5 POKL można uzyskać na stronie www.kapitalludzki.gov.pl. Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc, natomiast PO KL 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.5 wspomaga przede wszystkim funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc.


  Załączniki:

   


  mail.recommendation.recommend