Ważne informacje

« Back

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze sprawozdań resortowych, m.in. sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań jednorazowych oraz z przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych.


mail.recommendation.recommend

Tematy


  Rada Pomocy Społecznej

  Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

  Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa – 3 lata.

  Do zakresu działania Rady należy :
  - opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  - przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  - przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  - przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

   
  Rada Pomocy Społecznej VI kadencji  (2010-2013)
   
  W dniu 8 października 2010 r. zostały wręczone nominacje na członków Rady Pomocy Społecznej VI Kadencji.
  Nowy skład tego organu na kolejną kadencję powołał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859).
  Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej
  VI kadencji.  
   
   
  Skład Rady Pomocy Społecznej VI kadencji :
   
   województwo
   
  imię i nazwisko
  przedstawiciel/miejsce pracy
  dolnośląskie
  Pan Jacek Sutryk
  MOPS Wrocław (dyrektor)
  lubelskie
  Pani Jolanta Ślązak-Chabros
  ………………….
  Pan Wiktor Juszczak
  DPS w Lublinie (dyrektor)
   
  …………………………….
  DPS Krasnobród (dyrektor)
  lubuskie
  Pani Grażyna Jelska
  Wydział Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp (z-ca dyrektora)
   
  małopolskie
  Pani Zofia Oszacka
   
   
  Wójt Gminy Lanckorona
   
  mazowieckie
  Pani Maria Gadomska
  MOPR Siedlce (dyrektor)
  podlaskie
  Pan Stanisław Dziemian
   
  PCPR Suwałki (dyrektor)
   
  warmińsko-mazurskie
  Pan Jarosław Kogut
  Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego
   
  Pani Halina Obraniak
  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
  małopolskie
  Pan Henryk Sikora
  NSZZ Solidarność Komisja Krajowa
  świętokrzyskie
  Pan Andrzej Smulczyński
  Przewodniczący Stowarzyszenia, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju
   
  Pani Agnieszka Krawczyk-Balon
  WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (dyrektor)
  wielkopolskie
  Pani Izabela Synoradzka
  FORUM Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, MOPR Poznań (z-ca dyrektora)
  dolnośląskie
  Pan Piotr Grochowiak
  DPS we Wronińcu (dyrektor)
  śląskie
  Pani Bożena Strzelecka- Kłopot
  kierownik GOPS Koziegłowy
  mazowieckie
  Pani Renata Górna
  Główny specjalista ws pomocy społecznej, ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych w OPZZ
  dolnośląskie
  Pan Bohdan Aniszczyk
  Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta 
  mazowieckie
  Pani Joanna Staręga- Piasek
  IRSS Dyrektor
   
   
  Prezydium Rady Pomocy Społecznej:
   
  Przewodnicząca- Pani Jolanta Ślązak-Chabros
  Wiceprzewodnicząca- Pani Agnieszka Krawczyk
  Wiceprzewodniczący- Pan Jacek Sutryk
  Sekretarz Rady- Pani Bożena Strzelecka-Kłopot
   

   

  W dniu 13 kwietnia 2011 r. minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859), uzupełnił skład Rady Pomocy Społecznej i  powołał następujące osoby:
   
  Panią Jolantę Ziółkowską- członka Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność",
  Pana Józefa Krzyworzekę- Starostę Krakowskiego,
  Pana Grzegorza Czułno- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.
   
  Jednocześnie z członkowstwa w Radzie Pomocy Społecznej został odwołany Pan Henryk Sikora.
   
  Rada Pomocy Społecznej kontakt:
   
  Daria Wojdak- specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej
  tel. 22-661-14-83
  fax: 22-661-14-81
  e-mail: daria.wojdak@mpips.gov.pl