Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Sprawozdania z poziomu OPS/Powiat do WPS za 2019 r. powinny być przekazane do:

Podmiot przekazujący

OPS/PCPR

Symbol formularza

Nazwa formularza

Okres

Termin przekazania do WPS do dnia

CIS

Sprawozdanie centrum integracji społecznej

rok

30 marca nastepnego roku

DOŹYWIANIE

Sprawozdanie dot. programu "Posiłek w szkole i w domu"

roczne

należy przekazać do dnia 20 stycznia następnego roku

 

MK1/MK2

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

kwartał

Terminy przekazywania MK1/MK2 przez OPS/PCPR do WPS ustalają UW.

MRPiPS-03-P

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

I półrocze

20 lipca

MRPiPS-03-R

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

rok

20 stycznia nastepnego roku

MRPiPS-05

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie.

rok

domy pomocy społecznej oraz środowiskowe domy samopomocy zobowiązane są do wykonania go do dnia 31 stycznia, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do wykonania go do 15 lutego nastepnego roku

PRZEMOC

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

rok

10 lutego nastepnego roku

SKL-EMERYT

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

półrocze

10 lipca

rok 10 lutego nastepnego roku

Skl-ZDR

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

półrocze

10 lipca

rok 10 lutego nastepnego roku

 

Sprawozdania z poziomu WPS do MRPiPS za 2019 r. powinny być przekazane do:

Podmiot przekazujący

WPS UW

Symbol formularza

Nazwa formularza

Okres

Termin przekazania do MRPiPS do dnia

CIS

Sprawozdanie centrum integracji społecznej

rok

30 kwietnia nastepnego roku

DOŹYWIANIE

Sprawozdanie dot. programu "Posiłek w szkole i w domu"

rocznne

do 10 lutego następnego roku

MK1/MK2

Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

kwartał

 MK1  20 kwietnia
MK2  20 października

MRPiPS-03-P

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

I półrocze

10 sierpnia

MRPiPS-03-R

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

rok

8 lutego nastepnego roku

MRPiPS-05

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie.

rok

28 lutego nastepnego roku

PRZEMOC

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

rok

30 marca

SKL-EMERYT

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

półrocze

30 lipca

rok 28 lutego nastepnego roku

Skl-ZDR

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

półrocze

30 lipca

rok 28 lutego nastepnego roku