Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2011

Statystyka pomocy społecznej za 2011 r. zawiera informacje:

1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze.
6. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
7. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
8. Powody przyznania pomocy.
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
10. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2011 r. zawiera informacje:

1. Gminne domy pomocy społecznej.
2. Ponadgminne domy pomocy społecznej.
3. Środowiskowe domy samopomocy.
4. Mieszkania chronione.
5. Placówki całodobowej opieki.

W Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej jest dostępna wersja sprawozdania zapisana w postaci pliku doc lub rtf.

 


Poleć znajomemu