Informacje dla dostawców systemów dziedzinowych

« Powrót

2012-01-26

Sprawozdania przekazywane są przez organy właściwe (gminy) i marszałków województw w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności, zgodnie z:


Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych, (Dz. U. Nr 95, poz. 661) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1869). 

Sprawozdania przesyłane są w formacie dokumentów elektronicznych w standardzie XML: 

Dla sprawozdania gminnego: 
- schemat XSD; 
- przykładowy plik XML; 
- arkusz styli XSLT; 

Dla sprawozdania marszałka województwa: 
- schemat XSD; 
- przykładowy plik XML; 
- arkusz styli XSLT; 


Dane jednostkowe w postaci zbioru centralnego przekazywane są przez organy właściwe do rejestru centralnego na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Zbiory centralne generowane są z oprogramowania posiadającego świadectwo homologacji/zgodności w cyklach kwartalnych zgodnie z zakresem i strukturą zdefiniowaną poprzez: 

- schemat XSD; 


Dla celów migracji danych pomiędzy systemami posiadającymi świadectwo homologacji/zgodności udostępnia się strukturę przesyłu pliku migracyjnego w standardzie XML: 

- opis przesyłu;
- strukturę przesyłu; 
- schemat XSD;
- reguły walidacyjne;


Poleć znajomemu