Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem.
   

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 400 zł miesięcznie


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  Przybywającym na urlopie wychowawczym:               

  1. mamie lub tacie dziecka,

  2. opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką,

  3. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

  WAŻNE!

  Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

  UWAGA!

  Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego bezpośrednio przed urlopem wychowawczym pracowała (miała umowę o pracę) krócej niż 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej osobiste opiekowanie się dzieckiem. Nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce całodobowej opieki (za wyjątkiem pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym), z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu.


  O G R A N I C Z E N I A   C Z A S O W E

  Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

  > 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,

  >  36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

  > 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

  Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

  > mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


  J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

  > Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

  > Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).          

  W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej, która potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.
    

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.


  Poleć znajomemu