Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje
  w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

  W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


  WAŻNE!

  Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

  W praktyce oznacza to, że w przypadku samotnego wychowywania, zarówno dwojga jak i np. czworga dzieci, dodatek jaki Państwo otrzymacie będzie wynosił tyle samo – 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Warto jednak pamiętać, że z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż dwoje, przysługuje odrębny dodatek: w wysokości 80 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na temat tego dodatku znajdziecie Państwo tutaj.

   

  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. mamie albo tacie dziecka,

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

  3. opiekunowi prawnemu dziecka,

  wychowującym je samotnie, jeżeli nie zasądzono alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego z jego rodziców (dotyczy sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany) lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka,

  4. pełnoletniej osobie do ukończenia 24 lat, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją.


  UWAGA!

  Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy   o świadczeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).


  Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

  > mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.  J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

  >  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

  > Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).          

  >  W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku trzeba dołączyć:

  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
   lub
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany. 

   

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.


  Poleć znajomemu