Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  To dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko oraz opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego.

   

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 1000 zł jednorazowo
   

  WAŻNE!

  Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji).  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

  1. mamie lub tacie dziecka,

  2. opiekunowi prawnemu dziecka,

  3. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dodatek nie został przyznany jego rodzicom lub opiekunowi prawnemu.

  Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

  >  mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego,

  > mama dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną (warunek ten nie dotyczy oczywiście osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).

   

  J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

  > Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

  > Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia.

  Zasada ta dotyczy również rodziców, którzy dziecko adoptowali, jego opiekunów prawnych oraz faktycznych.

  > Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).          

  > W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku trzeba dołączyć:

  zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).
   

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka wypłacany jest jednorazowo.


  Poleć znajomemu