Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Dokumenty zaświadczające o dochodzie

  WAŻNE:

  Podstawowy DOCHÓD oznacza tutaj przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

  Dokumenty zaświadczające o dochodzie:

  1. wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny rozliczają się np. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, będą Państwo potrzebować innych dokumentów:
  • jeśli członkowie Państwa rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego potrzebne będzie ich oświadczenie o wysokości takiego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • jeśli członkowie Państwa rodziny uzyskali dochód niepodlegający opodatkowaniu – przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego potrzebne będzie ich oświadczenie o wysokości takiego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • jeśli członkowie Państwa rodziny osiągają dochody z gospodarstwa rolnego – przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego potrzebne będzie ich oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • jeśli członkowie Państwa rodziny są zobowiązani do płacenia alimentów na osobę spoza rodziny – potrzebne będą dokumenty potwierdzające obowiązek alimentacyjny i potwierdzenie zapłaconych alimentów,
  • jeśli członkowie Państwa rodziny mają przyznane prawo do alimentów, ale nie otrzymują ich w wysokości zasądzonej lub ustalonej w ugodzie sądowej – potrzebne będą: kopia odpisu wyroku sądu przyznającego alimenty na rzecz osób w Państwa rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przelewy pieniężne potwierdzające faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. Jeśli natomiast członkowie Państwa rodziny, pomimo przyznanego prawa do alimentów, w ogóle ich nie otrzymują od osób, które są zobowiązane do ich płacenia – potrzebne będzie zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji tych alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  1. zaświadczenie lub pisemne oświadczenie osoby o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie, że się ich nie odprowadza.

   


  Poleć znajomemu