Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Dom pomocy społecznej

  Dom pomocy społecznej to miejsce zapewniające przebywającym w nim mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczące usługi wspomagające i  edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób.


  Organizacja domu pomocy społecznej oraz zakres i poziom świadczonych tam usług uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności jego pensjonariuszy a także ich prawo do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.

  WAŻNE:
  Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.


  R O D Z A J E   D O M Ó W   P O M O C Y   S P O Ł E C Z N E J 

  >  dla osób w podeszłym wieku,
  >  dla osób przewlekle somatycznie chorych,
  dla osób przewlekle psychicznie chorych,
  >  dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  >  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  >  dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
  >  dla osób uzależnionych od alkoholu.  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.


  S K I E R O W A N I E

  Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia osoby. Powinno być ono również poprzedzone zbadaniem jej sytuacji rodzinnej i ustaleniem możliwości pomocy takiej osobie w miejscu jej zamieszkania.

  WAŻNE:
  Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością.

  >  Wniosek u umieszczenie w placówce składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się (a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jej opiekuna prawnego.)
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >  Pracownik socjalny w terminie 14 dni od złożenia wniosku przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty uzasadniające konieczność skierowania osoby do domu pomocy społecznej takie jak: zaświadczenie lekarskie i o dochodzie oraz zgodę na umieszczenie i ponoszenie odpłatności. 


  > Następnie organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie to wraz z dokumentacją przekazuje do prowadzącego dom pomocy społecznej organu gminy lub starosty powiatu, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej.

  WAŻNE:

  Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.


  Gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, najbliższym miejsca zamieszkania, przekracza 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej  w innej miejscowości, w której termin oczekiwania na miejsce jest krótszy niż 3 miesiące.

  >  W przypadku braku wolnych miejsc w domu pomocy społecznej osoba zostaje wpisana na listę oczekujących i powiadomiona o przewidywanym terminie oczekiwania na miejsce.

  Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.  O D P Ł A T N O Ś Ć

  
Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 
Koszt ten, w zależności od zasięgu: gminnego, powiatowego czy regionalnego danego domu pomocy społecznej, ustala odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osoby małoletniej jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.


  Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:


  1. mieszkaniec domu, w wysokości nie większej niż 70 % jego dochodu (w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, również w wysokości nie większej niż 70 % tego dochodu),
    
  2. małżonek i inni bliscy krewni mieszkańca domu, zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, przy czym odpłatność lub jej brak zależy od dochodu osoby lub rodziny,
   > w przypadku osoby samotnie gospodarującej odpłatność będzie obowiązywać, jeżeli dochód takiej osoby jest wyższy niż 1 902 z miesięcznie (co stanowi 300 % kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej),

   WAŻNE:
   kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

   >  w przypadku osoby w rodzinie odpłatność będzie obowiązywać, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 1 542 zł miesięcznie (co stanowi 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie),
   WAŻNE:
   kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

    
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
   w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.


  Z W O L N I E N I E   Z   O P Ł A T

  Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

  • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

  Poleć znajomemu