Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Informacja dotycząca awansu zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  Zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1-7 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela stosuje się do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tym terminie, ww. osoby stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Omawiany przepis przejściowy nie wskazuje, że należy stosować przepisy Karty Nauczyciela w brzmieniu dotychczasowym, co oznacza, że zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy tej ustawy w każdoczesnym jej brzmieniu.

  Ponadto art. 237 ust. 1 należy interpretować w ten sposób, że stosować powinno się również przepisy wykonawcze wydane na podstawie Karty Nauczyciela.

  W związku z powyższym wskazać należy, że nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przystąpić do awansu zawodowego na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), ale procedura tego awansu może być prowadzana do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tej dacie bowiem osoby te staną się pracownikami samorządowymi.


  Poleć znajomemu