Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Informacja dotycząca liczby dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej po dniu wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Zgodnie z art. 154 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu (30 dzieci), były zobowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r., a podmiotowi prowadzącemu taką placówkę wojewoda wydawał zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego. Ponieważ, pomimo przedłużania terminu na realizację standardów, wiele placówek ich nie osiągnęło, ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440) wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym, zezwolenia warunkowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

  Zgodnie z art. 229 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej działające dzisiaj placówki opiekuńczo – wychowawcze, staną się placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w rozumieniu tej ustawy. Do placówek tych w okresie 12 miesięcy stosować się będzie przepisy dotychczasowe z wyjątkiem m. in. regulacji dotyczących liczby dzieci umieszczonych w tych placówkach.  Na mocy art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba dzieci umieszczonych w istniejących już dzisiaj placówkach opiekuńczo – wychowawczych (z wyjątkiem placówki typu rodzinnego) w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy nie może być wyższa niż 30.

  Powyższe oznacza, że z dniem 1 stycznia 2012 r. w istniejącej dzisiaj placówce opiekuńczo – wychowawczej nie będzie mogło być umieszczonych więcej niż 30 dzieci. W nowotworzonych placówkach opiekuńczo – wychowawczych nie będzie mogło być umieszczonych więcej niż 14 dzieci (wyj. placówka typu rodzinnego). Z dniem 2 stycznia 2021 r. we wszystkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych (z wyjątkiem placówki typu rodzinnego) nie będzie mogło być umieszczone więcej niż 14 dzieci.


  Poleć znajomemu