Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Informacja dotycząca stosowania Karty Nauczyciela w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (aktualizacja – listopad 2012 r.)

     Zgodnie z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 228 ust. 1 i art. 229 ust. 1-7 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela stosuje się do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tym terminie, ww. osoby stają się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z póżn. zm.).

               Powyższe oznacza, że podstawą stosowania Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2014 r. w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, będzie art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a nie, jak dotychczas, art. 1 ust. 1a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela).

              Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewidują szczególnych rozwiązań dotyczących zmiany sposobu i warunków zatrudnienia ww. pracowników. Oznacza to, że zastosowanie w tym zakresie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu pracy (zarówno ustawa o pracownikach samorządnych, jak i Karta Nauczyciela nie zawierają w omawianym zakresie stosownych regulacji). W związku z tym należy stwierdzić, co następuje:

               Na podstawie art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmienia się pragmatyka pracownicza, której postanowienia będą stosowane do wychowawców. Nie dochodzi natomiast do rozwiązania stosunków pracy z tymi pracownikami. Jeżeli stosunek pracy jest kontynuowany, mimo zmiany przepisów, które mają do niego zastosowanie – nie ma podstawy do wypłacenia odpraw związanych z ustaniem zatrudnienia (np. odprawy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r.o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników- Dz. U. Nr 90 poz. 844, z późn. zm.).

               Stosunek pracy wychowawców przekształci się ze stosunku nauczyciela mianowanego na stosunek pracy pracownika samorządowego - z mocy ustawy. Dostosowanie treści umowy o pracę do nowego stanu prawnego (zmiana np. wskazanej w umowie podstawy prawnej) jest czynnością wtórną, nie wymagającą wypowiedzenia zmieniającego ani porozumienia stron.

  Zgodnie z art. 29 § 32 Kodeksu pracy, który poprzez art. 5 tego kodeksu ma zastosowanie do pracowników samorządowych, pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego pozaumownych warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

               Fakt, że wychowawcy staną się pracownikami samorządowymi spowoduje także zmianę przepisów o wynagradzaniu, jakie będą miały do nich zastosowanie. Zatem wychowawcom, gdy staną się już pracownikami samorządowymi, powinny przysługiwać takie składniki wynagrodzenia, jakie przysługują tej grupie zawodowej.

               Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie wprowadzają okresu ochronnego dla wychowawców, którzy staną się pracownikami samorządowymi. Zatem decyzja o ewentualnej redukcji zatrudnienia będzie podejmowana indywidualnie przez pracodawców zatrudniających wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

               W odniesieniu do kwestii wypłaty wynagrodzenia za dzień 1 stycznia 2014 r., każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. W związku z systemem pracy jaki obowiązuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pracownicy, dla których dzień
  1 stycznia będzie dniem pracy, powinni otrzymać, za ten dzień, wynagrodzenie zgodnie
  z przepisami ustawy  Karta Nauczyciela.

                Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 2 stycznia 2014 r. ww. pracownicy, z mocy prawa, „stają się pracownikami samorządowymi", w związku z czym, w zakresie warunków pracy i płacy podlegali będą przepisom ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisom ogólnym. Ustawodawca nie przewidział, w stosunku do tych pracowników, pozostawienia jakichkolwiek uprawnień wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, w tym także możliwości korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Z powyższego można wywieść, że w 2013 r. pracodawca może udzielić ww. pracownikom urlopu dla poratowania zdrowia, do czasu obowiązywania w stosunku do tych osób przepisów ustawy – Karta Nauczyciela.


  Poleć znajomemu