Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Informacja o działaniach organów egzekucyjnych

  Począwszy od 1 października 2008 r. organ właściwy wierzyciela, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W oparciu o tę decyzję komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (art. 27 ust. 8 i 9).
  Podziału wyegzekwowanej od dłużnika kwoty komornik sądowy dokonuje, w oparciu o art. 28 ustawy, tj. w pierwszej kolejności zalicza wyegzekwowane kwoty na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a potem na należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, następnie na należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia, a w ostatniej kolejności na należności likwidatora „starego" funduszu alimentacyjnego.
  Kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 4 i 5 ustawy, przyjmując, że 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% otrzymanej od komornika kwoty.

  Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub w przypadku wcześniejszego uchylenia lub wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela wydaje dłużnikowi alimentacyjnemu, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  Należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalone ww. decyzją podlegają dochodzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. W przypadku nieuiszczenia przez dłużnika należności, oznacza to konieczność sporządzenia tytułu wykonawczego na podstawie decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazania go przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do administracyjnego organu administracyjnego (najczęściej jest to naczelnik urzędu skarbowego) w celu wszczęcia na jego podstawie egzekucji administracyjnej.

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych na podstawie wyroku lub ugody w sprawie alimentów nadal prowadzona jest przez komornika sadowego. Jeżeli wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, komornik przekazuje wyegzekwowane kwoty do organu właściwego wierzyciela, zgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust.1 tej ustawy. Natomiast jeżeli w sprawie nie są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, komornik wyegzekwowane kwoty przekazuje zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy.

  W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, kwestię prowadzenia egzekucji rozstrzyga sąd wskazując, jaki organ, komornik sądowy, czy administracyjny organ egzekucyjny powinien ją prowadzić.


  Poleć znajomemu