Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Informacja w sprawie rozwiązań dotyczących świadczeń, dodatków i wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym funkcjonującym przed 1 stycznia 2012 r.

  Ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 288, poz. 1690) dokonano zmian w  art. 226 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) w kwestii dotyczącej uprawnień do świadczeń, dodatków i wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym funkcjonującym przed 1 stycznia 2012 r. (zmiana art. 226 ust. 5 i dodanie ust. 6-9).

  Celem wprowadzenia zmian było niepogarszanie sytuacji rodzin zastępczych w związku z wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych, tj. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie intencją prawodawcy było umożliwienie otrzymywania przez rodziny zastępcze, które podjęły decyzję o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co najmniej takich samych świadczeń, dodatków i wynagrodzeń, jak te, które otrzymywały przed 1 stycznia 2012 r.


  Znowelizowany art. 226 ust. 5 stanowi, że sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki i wynagrodzenia. Wniosek taki należy złożyć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. do dnia 1 lutego 2012 r.). Brak wniosku ze strony rodziny zastępczej oznacza, że zastosowanie znajdą przepisy nowe. Na mocy art. 226 ust. 9 w przypadku, gdy do ww. spraw stosuje się przepisy dotychczasowe, ukończenie przez dziecko, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 7 roku życia nie powoduje zmniejszenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.

  Art. 226 ust. 5 przewiduje możliwość rozpatrywania na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych  spraw, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2012 r. Oznacza to, że:
  - zakresem regulacji objęte są świadczenia na dziecko, które umieszczone zostało w tej rodzinie przed dniem 1 stycznia 2012 r. Jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie po dniu 1 stycznia 2012 r. zastosowanie znajdą przepisy nowe,
  - rodzinie, która wybrała przepisy dotychczasowe, przysługują również świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a nie mające swojego „odpowiednika" w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Nie są to bowiem świadczenia, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy. Prawo do nich  powstało z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dlatego wniosek, o którym mowa w art. 226 ust. 5 ustawy ich nie dotyczy.

  Wniosek, o którym mowa w art. 226 ust. 5 ustawy, może dotyczyć łącznie wszystkich form finansowania rodzin zastępczych, a więc wynagrodzenia, dodatków i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, ale możliwe jest także złożenie np. wniosku o rozpatrywanie spraw o wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach, a o  świadczenia na nowych zasadach. Ponadto możliwe jest złożenie wniosku oddzielnie na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (w stosunku do jednego dziecka można wybrać dotychczasowy sposób finansowania, a w stosunku do innego dziecka wybrać nowe zasady). Konkludując, wniosek może dotyczyć oddzielnie każdego świadczenia, dodatku czy wynagrodzenia, gdyż oddzielnie do każdego z nich, z różnych tytułów mogło powstać prawo.

  Ponadto wskazać należy, że art. 226 ust. 5 nie przewiduje – w celu ustalenia sytuacji rodziny – stosowania wywiadów środowiskowych. Stan faktyczny zatem należy ustalić w oparciu o odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ wydający decyzję w sprawie świadczeń zobowiązany jest (zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego) podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W tym celu organ administracji zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art.77 k.p.a.). Zgodnie z art.75 k.p.a. dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny czy oświadczenia.


  Poleć znajomemu