Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Interpretacja art. 226 ust. 2 i 4

  Zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania lub do czasu zawarcia umowy na podstawie przepisów niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

   

  Oznacza to, że ww. umowy zachowują ważność do dnia 1 kwietnia 2012 r., jeśli wcześniej nie wygasną, nie zostaną rozwiązane lub nie zostanie zawarta nowa umowa. Do tego czasu rodzinom zastępczym, które, zgodnie z art. 226 ust. 5, zdecydowały się na nowy sposób finansowania wynagrodzeń i w związku z tym przysługują im wynagrodzenia wyższe niż dotychczas, wypłaca się wynagrodzenia w dotychczasowych kwotach, z późniejszym wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2012 r.

   

  Na mocy art. 226 ust. 4 wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje w sprawie:

  1. pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
  2. opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców,
  3. opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców

  - zachowują moc do dnia wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

   

  Oznacza to, że ww. decyzje zachowują moc do dnia 1 kwietnia 2012 r., jeśli wcześniej nie wygasną (np. na skutek upływu terminu na jaki zostały wydane lub wydania przez organ nowych decyzji zgodnie z nowym stanem prawnym). Do tego czasu rodzinom zastępczym, które, zgodnie z art. 226 ust. 5, zdecydowały się na nowy sposób finansowania świadczeń i w związku z tym przysługują im świadczenia wyższe niż dotychczas, wypłaca się świadczenia w dotychczasowych kwotach, z późniejszym wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2012 r.

   

  Podsumowując, podkreślić należy, że przepisy art. 226 ust. 2 i 4  mają na celu zapewnić czas niezbędny do przeprowadzenia procedur związanych z weryfikacją bardzo wielu umów i decyzji  . Wszelkie uprawnienia związane ze świadczeniami i wynagrodzeniami dla rodzin zastępczych, wynikające z art. 226 ust. 5 i nast., rodziny te  nabywają od dnia 1 stycznia 2012 r., bez względu na to, czy wybiorą nowe, czy dotychczasowe zasady. Przepisów art. 226 ust. 2 i 4 w zw. z art. 226 ust. 5 i nast. nie należy interpretować w ten sposób, że przez 3 miesiące  obowiązują przepisy dotychczasowe, a po 3 miesiącach przepisy nowe.


  Poleć znajomemu