Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Interpretacja art. 240 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 240 ust. 3, który stanowi, że osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.
  Oznacza to, że zgodnie z art. 240 ust. 3 pomoc na kontynuowanie nauki może zostać przyznana osobie usamodzielnianej, która spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jednocześnie ubiegała się o w/w pomoc, lecz jej nie otrzymała z powodu niespełnienia kryterium dochodowego albo z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź przyznano jej w/w pomoc, a następnie jej odmówiono (uchylenie decyzji) z powodu przekroczenia kryterium dochodowego - dotyczy to także sytuacji, gdy uchylono decyzję w sprawie przyznania w/w pomocy po dniu 1 stycznia 2012 r.
  W myśl art. 146 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki konieczne jest złożenie wniosku przez osobę usamodzielnianą, posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki. Prawodawca w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewidział kryterium dochodowego jako jednego z warunków niezbędnych
  do ubiegania się o pomoc na kontynuowanie nauki. Zatem oznacza to, że zgodnie z art. 240 ust. 3 pomoc na kontynuowanie nauki może zostać przyznana osobie usamodzielnianej bez względu na wysokość dochodu, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Do pomocy na kontynuowanie nauki, do której prawo osoba usamodzielniana nabyła na podstawie art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy stosować przepisy dotychczasowe, czyli ustawę o pomocy społecznej (dotyczy to także wysokości pomocy).
  Do osób usamodzielnianych w sytuacjach opisanych w art. 240 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy stosować przepisy dotychczasowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli przed dniem 1 stycznia 2012 r.
  Przepisy dotychczasowe, o których mowa powyżej oznaczają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. Nr 6, poz. 45, z późn. zm.).


  Poleć znajomemu