Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Interwencja kryzysowa

  To pomoc w formie szeregu interdyscyplinarnych działań dla osób i rodzin, które znalazły się w kryzysie, mająca na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.
  


  W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest:

  • natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna,
  • poradnictwo socjalne lub prawne,
  • w sytuacjach uzasadnionych - schronienie do 3 miesięcy,
  • ponadto mamy z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do takich domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

  WAŻNE:
  Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

  Wszelka pomoc w ośrodkach interwencji kryzysowej jest świadczona bezpłatnie.

  Ośrodki interwencji kryzysowej działają w każdym powiecie. Można się do nich zgłaszać osobiście, istnieje też możliwości telefonicznego umówienia się ze specjalistą.

  Placówki interwencji kryzysowej współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną, organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.


  Poleć znajomemu