Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje

  Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

  1)  dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim,

  2) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest nad nim opieka zastępcza,

  3)  osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,

  4)  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

  5) dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego dziecka od jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców tego dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od drugiego z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka,

  6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.


  Poleć znajomemu