Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Kluby dziecięce

  Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. Co ważne, klub dziecięcy zapewnia dzieciom opiekę
  w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Dzięki temu dziecko czuje się bezpiecznie, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże mu się szybciej rozwijać - zdobywa nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.


  1) Jak długo dziecko może przebywać w klubie dziecięcym?

  W klubie dziecięcym opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się do pięciu godzin dziennie względem każdego dziecka.
   

  2) Iloma dziećmi może opiekować się jeden opiekun w klubie dziecięcym?

  Jeden opiekun w klubie dziecięcym może sprawować opiekę - nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy
  w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. Do klubu dziecięcego mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech,
  w wyjątkowych sytuacjach do lat czterech.


  3) Kto może tworzyć i prowadzić klub dziecięcy?

  Kluby dziecięce mogą tworzyć, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W celu utworzenia klubu dziecięcego należy zarejestrować działalność gospodarczą.

  Podmiot tworzący instytucję ustala statut klubu dziecięcego, określając w szczególności: 1)   nazwę i miejsce jego prowadzenia; 2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 3) warunki przyjmowania dzieci; 4) zasady ustalania opłat za pobyt
  i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym.

   

  4) Jak założyć klub dziecięcy?

  Prowadzenie klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239 poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmioty, który chce prowadzić klub dziecięcy powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia klubu dziecięcego. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
   
  a) Wymagane dokumenty do rejestracji klubu dziecięcego.

  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawiera:

  - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,

  - numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
  - oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
  - w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

  - oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

  - w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.  

   

  b)  inne dokumenty potrzebne przy rejestracji klubu dziecięcego

  Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłata stanowi dochód własny gminy. Wraz z wnioskiem
  o wpis do rejestru, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie. Wysokość opłaty ustalana jest przez radę gminy
  w drodze uchwały. Jeżeli gmina jest podmiotem tworzącym żłobek lub klub dziecięcy, jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.

  W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

   

  5) Jakie wymagania musi spełniać lokal?

  Klub dziecięcy, może być prowadzony w lokalu, znajdującym się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach. Jednak dopuszcza się także, prowadzenie klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II bądź po uzgodnieniach 
  z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli lokal: 1) jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci; 2) znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia; 3) posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą; 4) został wyposażony w: a) trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, b) gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

  Strefa pożarowa, w której znajduje się lokal, w którym może przebywać nie więcej niż piętnaścioro dzieci, jest strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, określoną w przepisach techniczno-budowlanych, zlokalizowaną w budynku innym niż tymczasowy W jednej strefie pożarowej może znajdować się jeden lokal, który jest przeznaczony na nie więcej niż piętnaścioro dzieci.

   

  Lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie winny spełniać następujące warunki:

  1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2;
  w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2,
  2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
  3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
  4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
  a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
  b) ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
  5) pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;
  6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
  7) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C;
  8) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;
  9)  jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
  10) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
  11) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
  12) meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
  13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
  14) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
  15) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;
  16) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
  17) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.
  W klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania.

   

  6) Klub dziecięcy został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący. Zaświadczenie zawiera następujące dane:

  1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

  2) datę i numer wpisu do rejestru;

  3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

  4)  nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy;

  5) miejsce prowadzenia klubu dziecięcego.

   

  7) Odmowa dokonania wpisu

  Jeżeli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia dokonania wpisu do rejestru.

   

  8) Wykreślenie z rejestru
  Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy podmiot wpisany do rejestru złoży wniosek o wykreślenie, bądź nie usunie w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Może tak się zdarzyć, że organ nadzorujący w osobie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, stwierdzi nieprawidłowości w tym zakresie. Wówczas daje termin do ich usunięcia. Właśnie nieusunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z rejestru. Kolejną przesłanką do wykreślenia jest przekazanie we wniosku oraz dokumentach dołączonych do wniosku przez podmiot zarejestrowany, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

   

  Dodatkowe informacje dotyczące rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

  Zarówno odmowa dokonania wpisu do rejestru jak i wykreślenie z niego, następuje w drodze decyzji administracyjnej. O wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru, podmiot zarejestrowany ma obowiązek, w terminie czternastu dni od dnia dokonania zmiany, do poinformowania organu prowadzącego rejestr. Zarówno zmiany w rejestrze, jak i wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.

   

  9) Personel w klubie dziecięcym.

  9. 1.) Osoba kierująca klubem dziecięcym.

  Pracą klubu dziecięcego kieruje osoba, która posiada kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Organizację wewnętrzną klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez osobę kierującą klubem dziecięcym, za realizację którego ona odpowiada.

   

  9.2.) Opiekun w klubie dziecięcym. Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie. Kto może być opiekunem?

  Opiekunem w klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

   - co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub
   - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

  Jeżeli osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie ale nie pracowała z dziećmi w wieku do trzech lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

   

  9. 3.) Wolontariusz jako pomoc opiekuna w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

  Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40 - godzinne szkolenie.


  Jednakże, jeżeli wolontariusz posiada kwalifikacje i doświadczenie w pełni wykwalifikowanego opiekuna jest zwolniony
  z odbywania szkolenia.

   

  10) Jakie wymagania są stawiane osobom zatrudnionym w klubie dziecięcym?

  Osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, opiekunem oraz wolontariuszem w klubie dziecięcym może być osoba, która: 1)   daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 2)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

  Zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz są obowiązani, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą
  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570,
  z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

   

  11) Przyzakładowy klub dziecięcy.

  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) daje możliwość utworzenia przez pracodawcę dla własnych pracowników, klubu dziecięcego. Pracodawca, który utworzył zakładowy klub dziecięcy oraz przeznaczy na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą7,5 punktu procentowego tego odpisu, może zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie klubu dziecięcego.


  Poleć znajomemu