Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Komu przysługują świadczenia rodzinne

  Świadczenia rodzinne przysługują:

  > obywatelom polskim

  oraz

  > cudzoziemcom będącym obywatelami państw UE, do których stosuje się specjalne regulacje prawne, zwane przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także obywatelom innych państw, jeżeli zapewniają to umowy dwustronne pomiędzy naszym krajem a tymi państwami.

  Mają do nich prawo również osoby przebywające na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się czy pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub odpowiedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
  Uprawnieni do takich świadczeń są też cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

  WAŻNE:

  W przypadku cudzoziemców świadczenia rodzinne będą przysługiwać, jeżeli uprawnione do nich osoby zamieszkują z członkami swoich rodzin na terytorium naszego kraju przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują takie świadczenia, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego oraz jeżeli spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do tych świadczeń. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w informacjach dotyczących konkretnych świadczeń.


  Poleć znajomemu