Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Komunikat w sprawie naliczania odsetek od zwracanych przez dłużnika alimentacyjnego należności, wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej

  Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami. Jednocześnie, w myśl art. 27 ust. 1a tejże ustawy, odsetki, o których mowa powyżej, naliczane są od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Odsetki od należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego nalicza organ właściwy wierzyciela, po dokonaniu zwrotu przez organ egzekucyjny na jego rachunek bankowy wyegzekwowanych środków, w celu ustalenia ostatecznej kwoty odsetek. Komornik powinien wskazać dzień wyegzekwowania należności, który jest równoznaczny z dniem spłaty. Dzień spłaty w przypadku egzekucji komorniczej powinien zostać wskazany przez komornika – nie jest to dzień przekazania przez komornika środków wyegzekwowanych od dłużnika do organu właściwego wierzyciela tylko dzień, w którym komornik uzyskał środki od dłużnika.
   
  Do postępowania w sprawie zwrotu należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, znajdują częściowo zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 § 2 tejże ustawy, w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. Kwestia sposobu zaliczania kwot zwróconych przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na poczet zwrotu kwoty głównej i ustawowych odsetek nie jest szczegółowo uregulowana w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak też w przepisach aktów wykonawczych do niej. Zatem zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 55 § 2 działu III ordynacji podatkowej, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa pełnej należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty należności oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota należności do kwoty odsetek. Po dokonaniu rozliczenia zgodnie z w/w zasadą, otrzymane kwoty otrzymane organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela a 20% dochodem gminy dłużnika.
   
  W przypadku, gdy nie można zidentyfikować organu właściwego dłużnika co oznacza, że nie jest możliwe prowadzenie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (np. w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje za granicą, przebywa w zakładzie karnym lub nieznane jest miejsce jego zamieszkania), dochód z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków, który przypadłby organowi właściwemu dłużnika, przekazywany jest na dochód budżetu państwa.
   
  Jeżeli natomiast, zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzona egzekucja dotyczy zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej, wówczas podział wyegzekwowanych kwot dokonywany jest w trybie dotychczasowych przepisów tj. art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 168, poz. 732 z późn. zm.) – wynika to z treści art. 43 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  Poleć znajomemu