Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Komunikat w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty

  Zmiany art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), wprowadzone od 1 września 2012 r. na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), nie skutkują brakiem prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci w wieku powyżej 18 roku życia uczące się w szkole ponadgimnazjalnej ani brakiem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób uprawnionych w wieku powyżej 18 roku życia uczących się w szkołach ponadgimnazjanych.

  Wyżej wymienione osoby, rozpoczynające lub kontynuujące od 1 września 2012 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty w jej brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2012 r. (dotyczy to w szczególności liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, techników uzupełniających dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, techników dla dorosłych oraz techników uzupełniających dla dorosłych), na mocy przepisów przejściowych art. 7 – 10 ww. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wciąż pozostają uczniami szkół ponadgminazjalnych, a więc szkół w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


  Poleć znajomemu