Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Komunikat w sprawie przepisów przejściowych w związku z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od 1 stycznia 2012 r.

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212), sprawy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych (tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2011 r.).

  Jeśli w indywidualnej sprawie rozpatrywanej przez organ właściwy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, niezależnie od daty złożenia wniosku i daty wydawania decyzji przez organ właściwy, okaże się, że wnioskowane świadczenie należy przyznać za okres przed wejściem w życie ww. ustawy (czyli prawo do świadczenia powstało przed wejściem w życie ww. ustawy), to zgodnie z ww. przepisem przejściowym, sprawa rozpatrywana będzie na podstawie przepisów dotychczasowych.

  Oznacza to, że jeśli w indywidualnej sprawie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje za okres przed 1 stycznia 2012 r (np. od 1 listopada lub 1 grudnia 2011 r.), w sprawie znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją, niezależnie od tego z jaką datą zostanie wydana decyzja administracyjna. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń został złożony w grudniu 2011 r. i organ właściwy nie zdążył przeprowadzić postępowania wyjaśniającego oraz wydać decyzji do końca 2011 roku.

  Również w przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub rodzinnej strony, mającej wpływ na prawo do świadczeń, weryfikacja prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych za okres przed 1 stycznia 2012 r., powinna nastąpić w oparciu o przepisy dotychczasowe.

  Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu składania wniosku, nie ma podstaw do żądania ponownego składania wniosku według nowego wzoru („przepisywania wniosku") lub ponownego składania dokumentów zgodnie ze wzorami określonymi w zmienionym rozporządzeniu wykonawczym, które obowiązują od 1 stycznia 2012 r.


  Poleć znajomemu