Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Komunikat w sprawie środków finansowych na prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2012 r.

  Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Brak jest zatem podstaw do obaw o brak środków na realizację tego zadaniaw 2012 r.

  Już w 2011 r., na wniosek Ministra Finansów, po zaaprobowaniu przez stronę samorządową, zadania nałożone na marszałków województw w zakresie utworzenia - w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. - ośrodków adopcyjnych (art. 241 ww. ustawy) zostały dofinansowane z rezerwy subwencji w kwocie 2 196 tys. zł. Środki te zostały przekazane bezpośrednio do budżetów marszałków województw. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowana została rezerwa celowa część 83, poz. 53 – Środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) w kwocie 62 500 tys. zł, z tego 25 000 tys. zł zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez samorządy województw zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Wojewodowie, pismem z dnia 21 grudnia 2011 r., zostali poinformowani, iż w dniu 2 stycznia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpi z wnioskiem do Ministra Finansów o uruchomienie części środków z ww. rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zdania, o którym mowa w art. 184 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw).

  Poinformowano również o planowanej kwocie środków, o jakie zostaną zwiększone budżety poszczególnych wojewodów na realizację ww. zadania, przy czym wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 stycznia 2012 r. zabezpieczyć ma:
  - zatrudnienie w ośrodkach adopcyjnych z dniem 1 stycznia 2012 r., na okres 6 miesięcy, prowadzących postępowania adopcyjne pracowników publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, w których w 2010 r. przeprowadzano co najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka oraz prowadzących postępowania adopcyjne pracowników publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, które do dnia wejścia w życie ustawy prowadziły wojewódzki bank danych (art. 244 ust. 4 i 5 ustawy),
  - pokrycie, przez okres 6 miesięcy, pozostałych kosztów funkcjonowania ośrodków adopcyjnych,
  - pokrycie w 2012 r. kosztów funkcjonowania niepublicznych ośrodków adopcyjnych, którym marszałek województwa zobowiązany jest zlecić prowadzenia ośrodka adopcyjnego, w związku z przeprowadzeniem przez nie w 2010 r. co najmniej 20 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka (art. 245 ustawy).

  Pozostałe środki na realizację w 2012 r. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw zostaną uruchomione na przełomie I i II półrocza 2012 r.


  Poleć znajomemu