Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy . ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Komunikat w sprawie zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Jednocześnie, zgodnie z art. 29 w/w ustawy zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. W przypadku, gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu. W przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za okres od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego.
  Fakt, że decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego została już wykonana, nie wyklucza możliwości dokonania zmiany tej decyzji w trybie art. 163 Kpa oraz art. 24 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  Oznacza to, że w przypadku gdy na podstawie orzeczenia sądu, zmieniła się wysokość przysługujących alimentów nie od pełnego miesiąca lecz od konkretnie określonego dnia i w konsekwencji komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne dla nowej kwoty także od tego dnia, organ właściwy dokonuje wyrównania wysokości przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego również od tego dnia lub analogicznie od tego dnia żąda zwrotu świadczenia zgodnie z art. 29 ust. 2 w/w ustawy.
  Dla przykładu: podwyższenie alimentów z kwoty 300 zł do 500 zł, zgodnie z orzeczeniem sądu, następuje od dnia 14 listopada. Wysokość świadczenia za listopad wynosi wówczas: (300 zł x 13 dni/30 dni + 500 zł x 17 dni/30 dni) =  413,33 zł. Od grudnia osobie przysługuje już 500 zł. Powyższe obliczenie wynika z warunku zawartego w cytowanym powyżej przepisie art. 10 ust. 1 ustawy tj. prawa do świadczenia w wysokości bieżąco ustalonych alimentów.


  Poleć znajomemu