Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Kryterium dochodowe

  Warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego.

  Świadczenia takie otrzymają Państwo, jeżeli:

  > miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

  Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

  > miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata (najbliższa weryfikacja będzie przeprowadzona 1.11.2018 r.).

  Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody (art. 3 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych) członków Państwa rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego).

  Jeśli np. okres zasiłkowy rozpoczyna się 1.11.2015, to chodzi o rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ten okres się rozpoczyna, czyli 2014 rok.

  UWAGA!
  W niektórych przypadkach zmiany sytuacji dochodowej rodziny, dochód ten będzie powiększony o dochód uzyskany lub pomniejszony o dochód utracony.
  Prosimy o zapoznanie się z defincjami uzyskania i utraty dochodu  w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

   

  JAK OBLICZYĆ DOCHÓD

  1.

  Jeśli uzyskaliście Państwo dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

  > dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie – wówczas otrzymają Państwo wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

  2.

  W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że:

  > z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. W 2014 r. było to 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

  Do powierzchni gospodarstwa wlicza się również obszary rolne oddane  w dzierżawę. Dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się w wówczas o zapłacony czynsz z tytułu takiej dzierżawy.

  WAŻNE:
  Prosimy pamiętać, że dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze należy sumować.


  Poleć znajomemu