Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Mieszkanie chronione

  Mieszkanie chronione jest miejscem, w którym osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia.


  >  Mieszkanie chronione może również zastępować pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 


  >  Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.


  >  Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.


  > Jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2.

  >  Przebywające w mieszkaniu chronionym osoby mają zapewnione wsparcie m.in. pracowników socjalnych, terapeutów i psychologów, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, przez 7 dni w tygodniu, minimum 3 godziny dziennie.

  >  Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby z niego korzystającej, dokonywanej co najmniej raz na 3 miesiące, wspólnie przez tą osobę (lub jej przedstawiciela ustawowego), pracownika socjalnego oraz osobę odpowiedzialną za realizację programu usamodzielniania lub programu wspierania wyznaczoną przez podmiot prowadzący mieszkanie chronione.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1. osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga takiej pomocy, jaka świadczona jest w ośrodkach całodobowej opieki,

  2. pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w  szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.  S K I E R O W A N I E  

  Decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego, a wydaje się ją po uzgodnieniu, pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej takie mieszkanie i osobą ubiegającą się (lub jej przedstawicielem ustawowym): celu, okresu oraz zasad pobytu w mieszkaniu chronionym oraz odpłatności za nie.
  Uzgodnienie to ma formę pisemną i zawiera również program wspierania osoby oraz plan jej usamodzielniania.

  Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.
  Natomiast decyzja na czas niekreślony może być wydana osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku, osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom chorym, w uzasadnionych przypadkach.


  O D P Ł A T N O Ś Ć   

  Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.


  Z W O L N I E N I E   Z   O P Ł A T

  Zwolnione z opłat są osoby, których:

  1. dochód jest niższy niż 634 zł miesięcznie – w przypadku osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, 


  2. dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie.


  Poleć znajomemu