Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Niania

  Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale również rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Co ważne, niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, wyjątkowo do 4 roku życia) i przez okres czasu dostosowany do potrzeb dziecka i rodzica, co jest określone w umowie zawieranej między nianią a rodzicami.

  1) Kim jest niania i kto ją zatrudnia?

  Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.


  Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznacza opłacanie za nianię przez ZUS, składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od nadwyżki tej kwoty, składki będzie płacił rodzic dziecka.


  Umowa z nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na kolejny okres.

  O każdej istotnej zmianie (mającej wpływ na opłacanie składek) należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   

   

  Przykładowa umowa zawarta pomiędzy nianią a rodzicami

   

  UMOWA ZLECENIA ZWANA UMOWĄ UAKTYWNIAJĄCĄ

   

  Zawarta w dniu 1 października 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

  Zofią Gomolą, zam. w Warszawie, ul. Wiolinowa 43 m 87, 01-778 Warszawa,
  NIP ......................., PESEL .........................

  zwaną dalej Dającym zlecenie,

   

  a Marianną Kowalewską, zam. w Warszawie, ul. Strzelców Podhalańskich 245 m. 720,
  03-226 Warszawa, NIP ........................., PESEL .........................., zwaną dalej Przyjmującym zlecenie,

  o treści następującej:

   

  § 1. 

  Dający zlecenie powierza, a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania zadań z zakresu sprawowania opieki nad dzieckiem, jako niania.

   

  § 2. 

  1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem, będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Dającego zlecenie.

  2. Lokal znajduje się przy ul. Wiolinowej 43 m 67, 01-778 Warszawa.

  3. Opieka będzie sprawowana w godzinach od 7.30 rano do 17.00 popołudniu.

     

  § 3.

  Przyjmujący zlecenie będzie sprawował opiekę nad rodzonym dzieckiem Dającego zlecenie.

    

  § 4. 

  1. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do:

  a) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego mu dziecka;

  b) zagwarantowania właściwej opieki pielęgnacyjnej dziecku;

  c) higienicznych warunków przygotowywania posiłków.

  3. Przyjmujący zlecenie gwarantuje wypoczynek powierzonego jego opiece dziecka.

  4. Przyjmujący zlecenie, zapewnia dziecku powierzonego jego opiece, codzienne przebywanie na świeżym powietrzu.

   

  § 5. 

  1. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynosi ...................... zł.

  2. Wynagrodzenie jest płatne trzydziestego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto przyjmującego zlecenie.

   

  § 6.

  Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.

   

  § 7. 

  W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

   

  § 8.

   Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   

  § 

  9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
  dla każdej ze stron.

   

   

  DAJĄCY ZLECENIE:                                             PRZYJMUJĄCY ZLECENIE:

   

   

   

  2) Jakie warunki należy spełnić, aby ZUS opłacał składki za nianię?

  Warunki opłacania składek przez ZUS za nianię:

  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych
   w ustawie, do 4 lat,
  • praca zawodowa obojga rodziców dziecka (lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) – zatrudnienie, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawne stanowiącej tytuł prawny do ubezpieczeń społecznych, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działalności rolniczej,
  • zgłoszenie niani przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy). Należy wypełnić odpowiednio:

  a) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego - druk ZUS ZUA,
  b) a jeśli podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - druk ZUS ZZA.

  • niekorzystanie przez dziecko z innej formy opieki (żłobka, klubu dziecięcego dziennego opiekuna)
  • niekorzystanie przez rodzica dziecka z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej,o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym,
  • umowa uaktywniająca nie może zostać zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej,
  • niepobieranie zasiłku macierzyńskiego na drugie, młodsze dziecko.

   

  W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub pozarolniczej działalności, ZUS opłaca składki przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.


  Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczeń i procedury zgłaszania niani do ZUS dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Zgłoś nianię do ubezpieczeń: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3640

  3) Czy niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej może świadczyć usługę nieodpłatnie?

  Zasadą świadczenia pracy przez nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej jest jej odpłatność. Jednak przyjmujący zlecenie może zobowiązać się je wykonać także bez wynagrodzenia, ale w takiej sytuacji nie ma możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na brak przychodu.

  4) Jakie kwalifikacje powinna mieć niania?

  O tym, jakie kwalifikacje powinna posiadać niania decydują rodzice dziecka. Jedynym warunkiem, który musi spełnić niania jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno - epidemiologicznym zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

   


  Poleć znajomemu