Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Niewłaściwy wybór turnusu

  Jak ma postąpić powiatowe centrum pomocy rodzinie, gdy osoba niepełnosprawna (wnioskodawca) lub organizator turnusu dowolnie wybierze turnus (ośrodek lub organizatora), nie kierując się rodzajem schorzeń lub dysfunkcji określonych w orzeczeniu (wniosku lekarskim)?

   

  Przepisy prawa w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, dotyczące konieczności spełniania przez ośrodki i organizatorów określonych warunków, służyć mają przede wszystkim prawidłowej realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków pobytu, dostosowanych do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Zatem wybór turnusu (ośrodka i organizatora) nie może być przypadkowy i musi być zgodny z tymi przepisami. Zaś rolą PCPR jest sprawdzenie, czy spełnione są warunki określone w w/w przepisach. W przypadku dokonania przez osobę niepełnosprawną wyboru niezgodnego z tymi przepisami, PCPR powinien niezwłocznie poinformować wnioskodawcę o konieczności zmiany wyboru turnusu oraz o tym, że w przypadku niedokonania zmiany tego wyboru przyznane dofinansowanie nie zostanie przekazane organizatorowi. Jednocześnie PCPR musi pamiętać, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje, są środkami publicznymi i PCPR odpowiada za ich wydatkowanie. Zatem opinia organizatora lub wnioskodawcy dotycząca dokonanego wyboru (w sytuacji, gdy wybór ten jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa) nie stanowi wystarczającej podstawy do przekazania środków PFRON.


  Poleć znajomemu