Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

  Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od nia 14 czerwca 2010 r., zostaje znowelizowana ustawa z dnia
  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

  W wyniku wskazanej nowelizacji zostają wprowadzone w szczególności następujące zmiany:
  - obowiązek organu właściwego wierzyciela polegający na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużnika do biura informacji gospodarczej będzie wynikał wprost z dodanego art. 8a. Informacje gospodarcze będą przekazywane na zasadach określonych w nowej ustawie o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (ustawa ta należy do kompetencji Ministerstwa Gospodarki);
  - organ właściwy dłużnika został zobowiązany do poinformowania dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w przypadku powstania zaległości przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  - organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Przepis ten wykluczył konieczność wydawania przez rady gmin uchwał, na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w oparciu o które kompetencje organu właściwego dłużnika były dotychczas przekazywane do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Od momentu wejścia w życie art. 8 b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, całość działań wobec dłużnika, w tym wydawanie decyzji w tych sprawach, może zostać przekazana do realizacji do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (analogicznie jak postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy).


  Poleć znajomemu