Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Ocena sytuacji społecznej wnioskodawcy

  W jaki sposób pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych ma dokonywać oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych?

   

  Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form rehabilitacji społecznej, a nie tylko wypoczynkiem, czy leczeniem. Zatem dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przy znacząco większej liczbie osób niepełnosprawnych zainteresowanych uczestniczeniem w turnusach – powinno być przyznawane osobom niepełnosprawnym, które mają największe potrzeby w tym zakresie. Ocena dokonana przez pracownika socjalnego lub innego specjalistę do spraw społecznych, powinna być przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, na podstawie co najmniej informacji zawartych w kopii orzeczenia o niepełnosprawności, we wniosku o dofinansowanie (...) i we wniosku lekarza (...), w których znajdują się podstawowe informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jego wieku, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji zawodowej (osoba pracująca (niepracująca) w zpch), sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy, oraz na podstawie innych dodatkowych informacji, będących w posiadaniu PCPR. Na podstawie analizy tych podstawowych informacji w/w specjalista (legitymujący się odpowiednim wykształceniem i profesjonalną wiedzą), dokonuje oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i ocenia jego potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.


  Poleć znajomemu