Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instytucji Dziennego Opiekuna

  1) Jakie są zalety instytucji Dzienny Opiekun?

  Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach.

  2) Jaka jest maksymalna liczba dzieci jaką może opiekować się dzienny opiekun?

  Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, lub wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci.

  3) Kto może zostać dziennym opiekunem?

  Dzienny opiekun jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Jako osoba fizyczna, zatrudniana jest przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

  4) Kto może zatrudnić dziennego opiekuna?

  Umowę o świadczenie usługi w formie opieki nad dziećmi może zlecić dziennemu opiekunowi gmina, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Umowa powinna zawierać między innymi takie informacje jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

  5) Kto weryfikuje spełnienie warunków ustawowych u kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej?

  Weryfikacji spełniania warunków ustawowych przez kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonują podmioty zatrudniającego dziennego opiekuna.

  6) Kto opłaca i finansuje składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dziennego opiekuna?

  Składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki przez dziennego opiekuna opłaca i finansuje podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna.

  7) Jakie są wymagane ustawą kwalifikacje dziennego opiekuna?

  Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i pracowała z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej dwunastu miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

  8) Czy dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje wynikające z ustawy, ale ma obecnie przerwę w pracy z dziećmi do lat 3?

  Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi do lat trzech bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun jest zobowiązana do odbycia 40 – godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

  9) Czy dziennym opiekunem może być osoba nieposiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego?

  Jeżeli kandydat na opiekuna dziennego nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązany do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

  Uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, będą posiadały tylko te osoby, które przeszły szkolenie w instytucji posiadającej zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program szkolenia na dziennego opiekuna - zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

  Wykaz zatwierdzonych programów szkoleń dla opiekunów >>>

  Wykaz szkoleń wg miasta >>>

  10) Gdzie znaleźć instytucje uprawnione do szkolenia dziennych opiekunów?

  Szkolenia między innymi dla dziennych opiekunów są organizowane przez podmioty, które otrzymały od Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzje zatwierdzające programy szkoleń. Zatwierdzenie programu szkolenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Lista zatwierdzonych programów jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (jest ona na bieżąco uzupełniana).

  Uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, będą posiadały tylko te osoby, które przeszły szkolenie w instytucji posiadającej zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej program szkolenia na dziennego opiekuna -zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
   
  Wykaz zatwierdzonych programów szkoleń dla opiekunów >>>

  Wykaz szkoleń wg miasta >>>


  11) Kto finansuje szkolenia kandydatów na dziennych opiekunów?

  Koszt szkolenia ponosi kandydat na dziennego opiekuna. Koszt szkolenia może także pokryć przyszły pracodawca.

  12) Czy są dodatkowe wymagania dla dziennego opiekuna?

  Poza kwalifikacjami, kandydat na dziennego opiekuna powinien spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz posiadać warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi.

  Niespełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków dyskwalifikuje kandydata na dziennego opiekuna.

  13) Czy dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom?

  Dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz.1570, ze zm.)

  14) Gdzie dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi?

  Aby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie lub dom, do którego posiada tytuł prawny, np.: akt własności, umowa najmu (naturalnie na odpowiedni okres czasu), spółdzielcze lub lokatorskie prawo do lokalu.

  15) Czy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna?

  Tak. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

  16) Czy ustawa przewiduje specjalne wymagania dla lokalu, w którym dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi?

  Nie. Inaczej niż w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, ustawa nie przewiduje specjalnych wymagań odnośnie do lokali, w których ma być sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

  17) Jakie są zadania dziennego opiekuna?

  Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Również sposób, w jaki prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne musi uwzględniać rozwój psychomotoryczny dziecka oraz zajęcia powinny być właściwe do jego wieku. Powinien on także współpracować z rodzicami tych dzieci, poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi.

  18) Czy dzienny opiekun może korzystać z pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi?

  Dzienny opiekun w wypełnianiu obowiązków może korzystać z pomocy wolontariusza. Może także, w czasie prowadzenia zajęć, korzystać z pomocy rodziców dzieci, nad którymi sprawuje opiekę.

  19) Czy dane osobowe dziennego opiekuna zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, w której znajduje się instytucja Dziennego Opiekuna?

  W portalu internetowym gminy, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w Wykazie Dziennych Opiekunów, zostanie zamieszczone imię i nazwisko dziennego opiekuna. Będzie ono widniało w Wykazie Dziennych Opiekunów do czasu zakończenia zawartej z dziennym opiekunem umowy.


  Poleć znajomemu