Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

  To pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, którą gmina może przyznać osobie albo rodzinie.

  
Ta forma pomocy nie jest obligatoryjna i zależy od budżetu jakim dysponuje konkretna gmina.

  Przy udzielaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (zarówno pieniężnej, jak i rzeczowej) gmina współdziała z powiatowym urzędem pracy.


  P O M O C   W   F O R M I E   P I E N I Ę Ż N E J 

  Może być przyznana:

  >   w formie jednorazowego zasiłku celowego

  WAŻNE:
  Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie określa rada gminy, w drodze uchwały.

  >   w formie nieoprocentowanej pożyczki

  WAŻNE:
  Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą.
  Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.


  P O M O C   W   F O R M I E   R Z E C Z O W E J     

  Taka forma pomocy realizowana jest poprzez udostępnienie maszyn i narzędzi stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

  Udostępnienie maszyn i narzędzi pracy następuje na podstawie umowy użyczenia.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

  1.  osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 542 zł miesięcznie,          
                                    
  2.  rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 456 zł miesięcznie.

  UWAGA!
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się może być przyznana osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających w/w kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty wydatków na tę pomoc.

  Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

  WAŻNE:
  Uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia pracy albo unikanie przeszkolenia zawodowego może być podstawą odmowy przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie lub jej ograniczenia.

   
  J A K  S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
    
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


  Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

  1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny. 

  >  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

  2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


  > Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

  WAŻNE:
  Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

  >  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

  >  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
  w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj.

  W Y D A N I E   D E C Y Z J I
  Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
  Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu miesiąca.


  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E Ń   P I E N I Ę Ż N Y C H   

  Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.


  Poleć znajomemu