Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

  Osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, niezbędnej odzieży oraz posiłku może zostać:

  • przydzielone miejsce noclegowe w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
  • przyznane ubranie, odpowiednie do indywidualnych potrzeb osoby oraz pory roku,
  • udzielona pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie.

  WAŻNE:
  Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E 

  Osobie posiadającej miejsce zamieszkania i przebywania na terytorium Polski.


  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  WAŻNE:
  Procedura przyznawania pomocy w postaci schronienia, posiłku i odzieży zakłada obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Ale w sytuacji, gdy schronienie potrzebne jest natychmiast, procedura ta często przeprowadzana jest dopiero po uprzednim udzieleniu pomocy.

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
    
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
    

  Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

  1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

  2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

  WAŻNE:
  Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

  >  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

  >  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.


  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
  w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj.


  Poleć znajomemu